ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,927ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 1.019 ཡིན།

Kenneth D. Cameron_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D
མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང5.22ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་ཤུལ་བསྐྱར་བསྐྲུན་ཁྲོདDརིམ་པའི་ཁང་པ་བཤིག་པའི...
ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། ༼གཞས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨD

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ...-„ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º‚ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། སྟོད་ཆ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ... ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

ཚེབ་གཉིས་སྡོང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ADT BinaryTree{ གཞི་གྲངས་བྱ་ཡུལD Dནི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆའི་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན། གཞི་གྲངས་འབྲེལ་བ། R གལ་ཏེD=Φཡིན་ན། R=Φཡིན། BinnaryTreeནི་ཚེབ་གཉིས་སྡོང་སྟོང་པ་ཡིན། གལ་ཏེD≠Φཡིན་ན། R={H}ཡིན། Hལ་གཤམ་གྱི་རྒྱུ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དེ། (1)Dནང་དུ་རྩ་བ་ཞེས་པའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆrootགཅིག་ཁོ་ན་ཡོད།

ཁྱབ་ཆེན་རེའུ་མིག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ADT GList{ གཞི་གྲངས་བྱ་ཡུལ། D={ei|i=1,2,…,n;n≥0; ei∈AtomSet ཡང་ནei GList,AtomSetནི་གཞི་གྲངས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན} གཞི་གྲངས་འབྲེལ་བ། དཔེར་ན་དཔེ་རིསས1-1ཡིས་རེའུ་མིགDམཚོན་ཡོད། དཔེ་རིས་སུ་གོར་དབྱིབས་ཀྱིས་རེའུ་མིག་དང་གྲུ་བཞིས་མ་རྡུལ་མཚོན་པ་ཡིན།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།