ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1,667ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.696 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

conduct; ]t…N-R-,t…N-R-,]t…N-R-,t…N- trans. v.; to lead; fut. of ]t…N-R-; t…N-- R-, ]t…N-R-, t…N-. 1. to...1. ]T"N-R-,T"N-R-,- ]T"N-R-,T"N- trans. v.. 2. ]T"N-R-,T"c-R-,- ]T"N-R-,T"c-; fut. of first ]T"N-R-; fut...elements.¶ U…N-R-/mid pa/ U…N-R-,U…N-R-,U…N-R-,U…N- trans. v.; pf. of U…N-R-; fut. of U…N-R-; gullet;

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

U`-t…-P…-]t…C-≠ÈN-LJ.- c:A- $/?- ^…P, ]t…N, (]t…N, t…N, t…N,) to lead, to guide || He wants to guide..., ö…N-UÈ, heavy || This box is too heavy to carry. °U-]N…-ö…N-UÈ-^…P-xCc-0c-]m‰_-.!:, ö…N-WN, weight...©P-n…-NU-T…-CE-c_-MÈ_, N, N-õ, now || Where are you going now? N-õ-mÈN-CE-`-]uÈ, N-õ-Pc, from now, since

དོས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

གྲངས་ལུགས་བརྗེ་སྤོར། བཅུ་གོང་འགྲིལ་ལུགསNདངdགོང་འགྲིལ་གྲངས་སོགས་གྲངས་གཞན་དག་བར་གྱི་བརྗེ་སྤོར་ནི་རྩིས་འཁོར་གྱིས་རྩི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཐག་གཅོད་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་། དེའི་ནང་གི་རྩི་ཐབས་སླ་མོ་ཞིག་གི་རྩ་དོན་ནི། N=(N div d)d+N mod d(དེའི་ན་དུdivནི་ཧྲིལ་བགོད་ལུགས་རྩིས་དང་། modནི་ལྷག་རྩི་ལུགས་རྩིས་ཡིན)ཡིན། དཔེར་ན། (1348)10=(2504)8དེའི་རྩིས་རིམ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

གྲངས་ཚོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཐར་ཐོར་ལིང་ཚེMཡོད་པ། བཀོལ་སྤྱོད་མཐའ་འབྲས། ཐར་ཐོར་ལིང་ཚེMབསྐྱར་བཟོ་བྱས་ནསTཐོབ་པ། AddSMatrix(M,N,&Q); ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱེན། ཐར་ཐོར་ལིང་ཚེMདངNཡི་འཕྲེད་གྲངས་དང་གཞུང་གྲངས་སོ་སོ་མཚུངས་པ་ཡིན། བཀོལ་སྤྱོད་མཐའ་འབྲས། ཐར་ཐོར་ལིང་ཚེའི་བསྡོམསQ=M+Nརྩི་བ།

ཅིའི་ཕྱིར་ཆ་འཕྲིན་ལ“སྡེབ་སྒྲིག་འགད་གཏོར”བྱུང་སྲིད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཡིན་ནའང་གྲོང་ཁྱེར་ཧ་ཅང་མང་ན་ཐབས་འདི་སྤྱད་མི་ཐུབ་པ་རེད། དཔེར་ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲངས་ནིNཡིན་པར་བྱས་ན། གྲོང་ཁྱེར་བར་གྱི་ལམ་མི་གཅིག་པའི་གྲངས་ནི། ལམ་ཐིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་རིང་ཚད་བརྩིས་ཏེ་འགོར་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་སྤྱི་ནི N!×ཝེ་མའོ0.1ཡིན། འཇིག་རྟེན་ཚུལ་ལུགས་ལྟར་ན། ཚོང་པ་དེ་གྲོང་ཁྱེར24ལ་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཡ་མཚན་པའི་དོན་ཞིག་མིན་མོད།

ཅི་ཞིག་ལ་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དབྱང་འགྱུར་རྫས་ཟེར།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དཔེར་ན། ཐཱན་གཞི་རྒྱུ་ཡི་དབྱང་འགྱུར་རྫས་ནིCO_2དང COརིགས་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ཏན་གཞི་རྒྱུ་ཡི་དབྱང་འགྱུར་རྫས་ནི N-2O、NO、N_2 O_3 、NO_2 、N_2 O_5སོགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལན། ལུའུ་ཆིན་དང་ཝང་ཞིན་ཚུན་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཀྲུང་གོའི་སློབ་འབྲིང་སློབ་མའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ལས་གྲངས་རིག་དང་རྫས་འགྱུར》ལས། ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དབྱང་འགྱུར་རྫས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་བར་དུ་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།