ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར40ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.297 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

of their country in east of Bengal and in the West part of Assam.¶ @-U-_"-R-/ka ma ru pa/ marble...shing/ grape vine.¶ à⁄P-WE-/rgun tshang/ place in West I…E-- t…-íÈE-.¶ à⁄U-/rgum/ ]T"-à⁄U-.¶ à⁄U-T"-/rgum...enlightenment.¶ î-C_-P⁄T-`…-/rgya gar nub li/ West India style statue.¶ î-C_-]SCc-R]…-^"`-/rgya gar

བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་ཁག་དཀྱུས་སུ་བཟུང་ནས་དཔྱད་པ། ཡུལ་ལྷ་ཐར།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

PP199-200.East and West, Ⅵ,Roma 1955. [4]Christopher I.Beckwith,Tibetan Empire in the West,M.Aris et Aung...of the king of Ancient Tibet",PP199-200.East and West,Ⅵ,Roma 1955. 92མཁས་པ་ལྡེའུ། ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་།【M】...521 Christopher I.Beckwith,Tibetan Empire in the West,M.Aris et Aung SanSua kyi(ed),Tibetan studies in

ཞི་ཧུའུ་མཚེའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西湖 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར། གནས་མཚམས། 30°14′45″N

https://baike.yongzin.com.....

ས་ཧ་ལ་ནུབ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱོས་དང་།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ས་ཧ་ལ་ནུབ་མ་ས་ཁུལ་ཏེ། རྒྱ་སྐད་དུ(西撒哈拉)ཟེར་ཞིང་། དབྱིན་སྐད་དུ(West Sahara)ཟེར་བ་ཡིན། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི26.6ཡོད་པ་དང་། མི་གྲངས་ཁྲི28ཡོད་ལ། སྲིད་གཞུང་གནས་ས་ནི་ཨ་ཡིའུ་ཨིན་ཡིན། སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ།

ནུབ་ཁུལ་གྱི་འདས་དོན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་འགྱུར་མིང་། ནུབ་ཁུལ་གྱི་འདས་དོན། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Once Upon a Time in the West རྒྱ་འགྱུར་མིང་། 西部往事 རྒྱལ་ཁབ། ཨ་རི། དབྱི་ཐ་ལི། སྐད་རིགས། དབྱི་ཐ་ལིའི་སྐད། འཁྲབ་ཁྲིད་པ། སའེ་ཨར་ཅི་ཨའོ•ལའེ་ཨའོ་ནེ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།