ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར6,708ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 4.323 ཡིན།

Lake Of The Ozarks_ཡོངས་འཛིན་གླུ་དབྱངས།

1
ཧ་ལོ་ཐེ
བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
2
ཧ་ལོ་ཐེ
བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
3
ཐེ་ཏན་ཉི་ཁེ་རྟགས་ཅན།
དཀའ་ཐུབ་ཚེ་རིང་།
4
ཐེ་ཏན་ཉི་ཁེ་རྟགས་ཅན།
དཀའ་ཐུབ་ཚེ་རིང་།

https://music.yongzin.com..... དེ་བས་མང་།

Lake Of The Ozarks_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཏུ་ཐེ་ཨར་ཐེ། ཧྥི་ལི་པིན་གྱི་སྲིད་འཛིན་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་བདེ་ཐང་སྲུང་སྐྱོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེ...
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བཀོད་འདོམས་པུའུ་ཡིས་བརྙན་རིས་ཚོགས་འདུ་ཐེ...

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

side of a lake.¶ UWÍ-£…E-/mtsho snying/ Tsonying, the "Heart of the Lake", an Island in Lake Kokonor...an inhabitant of Lake Kokonor.¶ Ň-NTE-/klu dbang/ syn. Ň-î`-,Ň-G‰P-. epithet of Buddha.¶ Ň-NqEc-/klu...3. kind of a fish.¶ t‹c-°È-üÈ-/khrus sgo lho/ Southern Gate of the Thaw, Trugolho, at Lake Manasarovar

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

blue sky seemed to touch the distant waters of Qinghai Lake. NDÿE-¢ÈP-RÈc-UWÈ-¢ÈP-RÈ]Ã-S-UM]Ã-UWÈ-B-`...È-_‰N, G"-ì`, swimming || Swimming in Qinghai Lake is something I greatly enjoy. UWÍ-¢ÈP-RÈ]Ã-PE-... fishing work || He did fishing work at Qinghai Lake for ten years before moving to Xining. \…-`…E-Oÿ-$/

ཞི་ཧུའུ་མཚེའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西湖 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར། གནས་མཚམས། 30°14′45″N

https://baike.yongzin.com.....

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 环青海湖国际公路自行车赛 མིང་ཧྲིལ་བོ། མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Tour of Qinghai Lake ཆེས་མང་བ་རུ་ཁག 22 ཆེས་མང་བའི་འགྲན་ཞུགས་མི་གྲངས། 154 རིམ་པ། འཛམ་གླིངClassicརིམ་པ་གཉིས་པ།

https://baike.yongzin.com.....

གླ་ཡི་ཐེཐེ་དྲུག་ཅི་ཁེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གླ་མགོ་དྲེད་ལ་ཐེ༎ གླ་ལྤགས་གོས་ལ་ཐེ༎ གླ་རྩི་སྨན་ལ་ཐེ༎ གླ་ཚིལ་དུང་ལ་ཐེ༎ གླ་སྤུ་ཚེར་མ་ཐེ༎ གླ་ཁྲག་སྤྱིན་ལ་ཐེ

ཐེ་དང་ཐེ་བསྲེས་ལྕགས་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དེ་ནི་ལྕགས་རིགས་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། གཤིས་ནུས་བཟང་པོ་ཧ་ཅང་མང་སྟེ། དཔེར་ན་བཞུ་ཚེག་མཐོ་བ་དང་། སྟུག་ཚད་ཆུང་བ། (4.5g/cm3)བཟོ་རུང་རང་བཞིན་བཟང་བ། ལས་སྣོན་བྱེད་སླ་བ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གཤིས་ནུས་བཟང་བ་སོགས་ལྟ་བུ། ལྷག་པར་དུ་ཐེ་དང་ཐེ་བསྲེས་ལྕགས་ཀྱི་བསླད་འགོག་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་བཟང་བས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།