ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར34ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.111 ཡིན།

བཟི་སིལ།

ཟས་འཇུ། ཁམས་གསོ། མཆིན་ཚད་གཅོག་ཅིང་དྲི་ཆུ་འབབ་པར་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན།སྐྱུར་ལ་མངར་བ། བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པ། ཟས་འཇུ། ཁམས་གསོ། མཆིན་ཚད་གཅོག་ཅིང་དྲི་ཆུ་འབབ་པར་ཕན།རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 醉李 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Drunken Lee

https://baike.yongzin.com.....

ཞང་ཐའོ།

dimensions[j]. physical review letters, 2008, 101(9):090603. Lee d h, zhang g m, xiang t. edge solitons of topological insulators

https://baike.yongzin.com.....

Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ནི་ལུས་རྩལ་ཚོང་རྟགས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།

ཆེད་དུ་ཤ་སྐམ་དུ་མ་བཏང་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་བྱད་ངོམས་པར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ནི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ཚེ་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་པོ་ཡོད། Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་གིས་སྟབས་བདེའི་བྱ་ཐབས་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྨི་ལམ་དེ་མངོན་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས་ཡོད། ཨ་རིའི་གྲགས་ཅན་གྱི་ཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ཚོང་རྟགས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ལོ་ངོ100ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད

༄༅།།ཨ་རིས་སྲིད་འཛིན་ཁེན་ནེ་ཏི་ལྐོག་གསོད་ཀྱི་གྱོད་གཞིའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་མཐའ་མ་དེ་ད་ལོར་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ།

ལྐོག་གསོད་ཐེབས་པ་རེད། གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་འཕྲིན་ལྟར་ན། ཁེན་ནེ་ཏི་ལྐོག་གསོད་བྱེད་མཁན་ནི་ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་སྐམ་སའི་འཐབ་མོ་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་ལེ་•ཧ་ཝེ་•ཨོ་སི་ཝར་ཏེ་(Lee harvey oswald)ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་སྒེར་གྱིས་སྤེལ་བའི་གྱོད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཏ་ལཱ་སི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་ཅན

སྙན་ངག Poetry

མཛེས་སྡུག་གསར་རྟོགས་བྱེད་པའི་མིག་དབེན་པ་དེ་རེད། སྙན་ངག་ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་འདི་ནི་ཁོ་རི་ཡ་ལྷོ་མའི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་ལིས་ཁྲང་ཏུང༼jun-dong Lee༽གིས༢༠༡༠ལོར་ཕབ་བསྐྲུན་ཚར་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་གློག་བརྙན་ལྟ་བུའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རིན་ཐང

ཨ་རིའི་ཉིན་རྟོག་པས་རྒད་པོ་ཞིག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་པ།

chrismagnus)ཡིས་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག སྐབས་དེར་ལས་མི་ཞིག་གིས་ལོ61ལ་སླེབས་པའི་ལི་ཁྲ་ཚི(richard Lee richards)ཡིས་ཨོའར་མ་ཚོང་ཁང་ནས་ལག་ཆའི་སྒམ་ཞིག་བརྐུས་པར་དོགས་གཞི་ཡོད་ཟེར། བྱུང་འཛིན་སྟོན་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་སྐབས། ལས་མི་དེས་ཉེན་རྟོག་པར་ལི་ཁྲ

ཆུ་གསུམ་མགོ་ཁུངས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་དང་གནད་ཆེའི་མཐོ་སྒང་ཕྱུགས་ལས་ཚོད་ལྟ་ཁང་གསར་འཛུགས་ལ་ཐོག་མའི་གྲུབ་འབྲས་བླངས།

ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ཚན་རིག་གླིང་གི་མཁས་པ་ཧུའུ་ཁྲོན་ཧོང་དང་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གྱི་མཁས་པ་ཉིས་ཅིན་རེན། རྒྱལ་ཁོངས་དབྱིན་ཇི་ཡིན་པའི་འབུམ་རམས་པian duncan Lee-matherདང་པེ་ཅིང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཐོ་སྒང་ཆུ་དངོས་བརྒྱུད་ཚད་གསར་སྐྲུན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་བཅས་ནང་འདྲེན་བྱས། གཞན་ད་རུང“མཚོ་འགག་ངོགས་གཉིས་ཀྱི

མཆེ་བ་དང་ཁ་སྤུ་སྐྱེས་པའི་ཁོ་མོ་འཚོལ་བ།

དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད། གློག་བརྙན་འདི་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་འཁྲབ་ཁྲིད་དང་འཁྲབ་གཞུང་བཅོས་སྒྲིག་གི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་འཁུར་ཞིང་། ལི་ཕེན་པེན(mark Lee ping bing)གྱིས་བརྙན་ལེན་མཛུབ་སྟོན་པའི་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་དང་། དྲས་སྒྲིག་མཁན་ནི་ཐེན་ཀྲོང་ཀྲོང་ཡིན་ལ་རོལ་དབྱངས་ཐད་ཏུའུ་ཀྲུའུ་ཀྲི་ཡིས་འགན་འཁུར

སློབ་གསོའི་བླང་བྱ་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ།

页⑥ལེགས་པར་བཤད་པ་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གི་གཅེས་བཏུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ལོའི་ཟླ༦པར། ཤོག་གྲངས༢༤༤⑦ herry Lee 工作使人生有味[j] 读者文摘精华(第四卷)1991年12月出版 第181页⑧ 赵国忠 主编:优秀教师最重要的

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།