ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར23ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.23 ཡིན།

Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ནི་ལུས་རྩལ་ཚོང་རྟགས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་གིས་སྟབས་བདེའི་བྱ་ཐབས་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྨི་ལམ་དེ་མངོན་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས་ཡོད། ཨ་རིའི་གྲགས་ཅན་གྱི་ཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ཚོང་རྟགས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ལོ་ངོ100ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་གིས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཐད་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དྲང་ཐིག་དྲས་དྲུབ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས།

མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་བར་སྣང་འགུལ་སྐྱོད་བཅུ་གཉིས།

༢༠༠༢ལོའི་ཟླ ༤བའི་ཚེས༡༣ཉིན། འཕུར་སྐྱོད་པ Lee M E Morin ཡིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་སྟེང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་པ། ༢༠༡༢ལོའི་ཟླ ༡༠པའི་ཚེས ༢༥ ཉིན་གྱི་གསར་འགྱུར། འདྲ་པར་འདི་དག་གིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཆེ་རྗེས་དྲན་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་བར་སྣང་འགུལ་སྐྱོད་ཐེངས

མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་བར་སྣང་འགུལ་སྐྱོད་བཅུ་གཉིས།

༢༠༠༢ལོའི་ཟླ ༤བའི་ཚེས༡༣ཉིན། འཕུར་སྐྱོད་པ Lee M E Morin ཡིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་སྟེང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་པ། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་བར་སྣང་འགུལ་སྐྱོད་བཅུ་གཉིས། རྩོམ་པ་པོ།:potala སྤེལ་དུས།:2012-10-26 14:23:12

ནོར་ནག་གི་སྙིང་སྟོབས - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས

༢༠༠༢ལོའི་ཟླ ༤བའི་ཚེས༡༣ཉིན། འཕུར་སྐྱོད་པ Lee M E Morin ཡིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་སྟེང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་པ། སེམས་ཀྱི་གླུ་གཞས། རྩོམ་པ་པོ།:potala སྤེལ་དུས།:2012-11-22 14:35:24 སེམས་ཀྱི་གླུ་གཞས།

ནོར་ནག་གི་སྙིང་སྟོབས - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས

༢༠༠༢ལོའི་ཟླ ༤བའི་ཚེས༡༣ཉིན། འཕུར་སྐྱོད་པ Lee M E Morin ཡིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་སྟེང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་པ། སེམས་ཀྱི་གླུ་གཞས། རྩོམ་པ་པོ།:potala སྤེལ་དུས།:2012-11-22 14:35:24 སེམས་ཀྱི་གླུ་གཞས།

ཀུན་བཏུས་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆོས་མངོན་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Ong Kheng Heok Kelvin, Pang Sze Ing, Patricia Lee & Family, Roger Lim, Su Fen & family, Suriani Akbar...Yvonne Chen & Family, Andrew Tan & Family, Phay Lee Chen & Family, Tracy Low & Family, Jim- my Tan &...Cynthia Khow, Pang Mui Cheng, Sumini Akbar, Pang Lee Meng, Pang Sie Piao, Pang Sze Yong & Family, Ong

ལི་ཁྲ་ཏུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

M.Lee ཨའོ་ཞེ་ལུའོ་ཧྥུའུ(Douglas D.Osheroff)གསུམ་གྱིས་མཉམ་དུ་གཤེར་གཟུགསHeདེ་ཧའོ་ཁེའེ་ཨེར་ཝུན་རིམ་པའི་དྲོད་ཚད་འོག་གི་ཚད་བརྒལ་འཁོར་རྒྱུག་སྣང་ཚུལ་རྙེད་པར་བརྟེན། སློབ་ཆེན་གྱི་ཏའེ་ཝེ་ལི(David M.Lee,སྤྱི་ལོ1931—)དང་། ཨ་རིའི་ཅ་ལི་ཧྥུ་ཉི་ཡ་ཀྲོའུ་སི་ཐན་ཧྥུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཨའོ་ཞེ་ལུའོ་ཧྥུ(Douglas

https://baike.yongzin.com.....

ལིས་རོ་ཐོང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Carman Lee ལས་རིགས། འཁྲབ་སྟོན་པ། རྒྱལ་ཁོངས། ཀྲུང་གོ དགའ་ཕྱོགས། མཱ་ཅང་རྩེ་བ། ངོ་སྤྲོད། ལིས་རོ་ཐོང(Carman Lee)ནི(སྐྱེས་ལོ་ད་ལྟའི་བར་སྐྱེས་ལོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་མ་མྱོང)ཟླ8པའི་ཚེས16ཉིན་ཧོང་གོང་ནས་སྐྱེས་པའི་ཀྲུང་གོའི་གློག་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།