ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,416ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.851 ཡིན།

Leland D. Melvin_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D
ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། ༼གཞས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨD

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ...-„ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º‚ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

མི་འཛིན་པ། C ཚིག་འཛིན་ལ་དོན་མི་འཛིན་པ། D བརྡ་མ་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ། E སྨན་རྣམས་ཟས་_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

A ཡིད་ལ་མི་འཛིན་པ། B དོན་འཛིན་ལ་ཚིག་མི་འཛིན་པ། C ཚིག་འཛིན་ལ་དོན་མི་འཛིན་པ། D བརྡ་མ་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་བཅས་སོ། །

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྨད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ŸÛP-źÛ-ÇeïP-VºÛ-PôÅü mô¼-¾ÞG- GÛÅ-Å-D-Ezü Å-D-º‚ï-zü Å-D-hP-¾Þh-D-º‚ïh- qü Å-D-º‚ïh-qüïïïï [»Þ¾]hrÛh-¹-hP-...Û-ºwï¾- D-Vï-zü ÇKô-xãGÅ-ˆ Û-ºwï¾-Dü ºwï¾-D-Bïh-qü ¯ ÛG- qºÛ-ºwï¾-D-zBïh-qü hqÞP-qºÛ-ºwï¾-D-fh-;¼- z...(1)Åï¤Åü M¾-D-fôz-q¼-„Àô-D-±Û¤-¤Û-hGôÅü w¤-ZïÅ-‚ãP-z¼-„Àô-D-w¤-¤Û-hGôÅü (2)„Àô-IôÅü yâ-GݺÛ-„Àô-D-º‚ïh-qü

ཚེབ་གཉིས་སྡོང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ADT BinaryTree{ གཞི་གྲངས་བྱ་ཡུལD Dནི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆའི་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན། གཞི་གྲངས་འབྲེལ་བ། R གལ་ཏེD=Φཡིན་ན། R=Φཡིན། BinnaryTreeནི་ཚེབ་གཉིས་སྡོང་སྟོང་པ་ཡིན། གལ་ཏེD≠Φཡིན་ན། R={H}ཡིན། Hལ་གཤམ་གྱི་རྒྱུ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དེ། (1)Dནང་དུ་རྩ་བ་ཞེས་པའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆrootགཅིག་ཁོ་ན་ཡོད།

སུའུ་ལི་ཧྲི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་རང་བྱུང་ཚན་རིག་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སུའུ་ལི་ཧྲི་རང་བྱུང་ཚན་རིག་སློབ་གླིང་ནི་སྡེ་ཁག16གིས་གྲུབ་པ་སྟེ། 1. འཛུགས་སྐྲུན་སྡེ་ཁགD-ARCH 2. ས་ཤིང་ཁོར་ཡུག་དང་སའི་གོ་ལའི་བར་སྟོང་ཆ་འཕྲིན་བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཁགD-BAUG 3. ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་སྡེ་ཁགD-UWIS 4. སའི་གོ་ལའི་ཚན་རིག་སྡེ་ཁགD-ERDW 5. སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་སྡེ་ཁགD-BIOLསྐྱེ་དངོས་ཀྱི་མ་ལག་ཚན་རིག་དང་བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཁགD-BSSE

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།