ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར32ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.143 ཡིན།

ཀྲང་ཐའོ།

reduction of no with methane, appl. catal. b, 62(2006), 292-298. qian Liu, aiqin wang, xiaodong wang, tao zhang*,ordered crystalline

https://baike.yongzin.com.....

ཅིན་ཀྲེན་རྨིན།

tectonophysics, 2009, 475 (2) 279-290. 13.wu, y., y. fei,z. jin, x. Liu, the fate of subducted upper continental crust: an experimental

https://baike.yongzin.com.....

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་དེ་ལ་ཅུང་བྱང་ཡོད་པས། ཐོག་མར་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ལ་འཇུག་དུས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་གིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མིང་ལLiu shiཟེར་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཧི་མ་ ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་འདི་རིན་མེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན

Mac os ཧི་གཟུཊ་གཏག་ཆས།

སྤེལ་དུས།2018-01-07 18:49:44 ཆེ་ཆུང་།682 kb པར་ཐེངས།1.0 སྐད་རིགས།བོད་སྐད། རྩོམ་མཁན། Liu shi ཕབ་གྲངས། བསྟོད་ར། ཉར་གསོག དག་བཅོས། ཁ་པར་ནས་ཀློག་པ། ཕབ་གནས། གསར་ཐོན། ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ། bhutanese music videosའབྲུག་གཞས

Macbook Air ལ་འཁོར་སྐྱོད་མ་ལག་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཀུ་ཤུའི་མ་ལག་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཀྱི་ཕབ་གཞོང་ནང་འཇུག་བྱ་ཐུབ་བམ།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་དེ་ལ་ཅུང་བྱང་ཡོད་པས། ཐོག་མར་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ལ་འཇུག་དུས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་གིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མིང་ལ Liu shi ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐེབ་གཞོང་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་འདི་རིན་མེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན

སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཧྲང་ཧེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་སྐབས་བོད་འབུར་དུ་ཐོན་པ།

པའི་གློག་བརྙན་གསུམ་ནས་གཉིས་ནི་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ལཱིའུ་ཇཱེས་ཀྱི་༼ཊེ་ལཱན།༽(‘de lan’ by director Liu jie) དང་། འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཛང་ཡཱང་གྱི་༼རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས།༽ (‘soul on a string’ by zhang yang)

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།