ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.354 ཡིན།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད།དཔྱད་བརྗོད། 2014-05-31 17:22:33 #7101 Logan པྲ་དྲ། མི་སྣ། ཕབ་ལེན། སྣ་ཚོགས། ཆེད་བསྒྲིགས། གཞུང་ལུགས། དཔྱད་བརྗོད། གློག་བརྙན་ཁང་། མདུན་ཤོག

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

with which the UNC Eshelman School of 0 Logan 2014-05-31 17:22:33 We've got a joint account ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Tony 2014-06-01 12:49:04 I do some voluntary

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

couple wanted Logan to see them marry and to be part of family photos. 0 Milton 2014-11-25 23:27:32 ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Virgil 2014-11-26 00:44:35 A law firm https://badgesforvets.org/zithromax-price-rite-aid.html

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

doctors late last month that their son had two to three weeks to live. The couple wanted Logan པྲ་དྲ། མི་སྣ། ཕབ་ལེན། སྣ་ཚོགས། ཆེད་བསྒྲིགས། གཞུང་ལུགས། དཔྱད་བརྗོད། གློག་བརྙན་ཁང་། མདུན་ཤོག

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

when Logan got better so it would be a wonderful day for him," Stevenson said of their previous ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Arlie 2015-02-01 21:23:48 A book of First

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

for when Logan got better so it would be a wonderful day for him," Stevenson said of their པྲ་དྲ། མི་སྣ། ཕབ་ལེན། སྣ་ཚོགས། ཆེད་བསྒྲིགས། གཞུང་ལུགས། དཔྱད་བརྗོད། གློག་བརྙན་ཁང་། མདུན་ཤོག

ཧོང་དབྱི་ཕིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སྤྱི་ལོ1990ལོར་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱིJohn Loganགྲངས་འབོར་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 黄益平 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Huang Yiping རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ། མཐར་ཕྱིན་སློབ་གྲྭ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ལས་སློབ་ཆེན།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།