ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,372ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.546 ཡིན།

Mae Jemison, M.D. (female)_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁམས་པའི་དགའ་ཚལ།m ༼རྒྱ་སྐད། ༡༠.༡༨༽
འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

hedgehog.¶ m…-U-/khyi ma/ the western channel at the heart.¶ m…-UÈ-/khyi mo/ female dog, bitch;...and female buddhas, the 8 male and female bodhisattvas, the 6 munis, and the 4 male and female gatekeepers...…P-UÈ-/srin mo/ Rakshasis, female spirits subdued by Guru Padmasambhava.¶ ~ …P-UÈ-m…]…-UCÈ-/srin mo khyi'i

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་རྩ་གནད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2+#w"#)Y$#u$#(3#Ó&#d#Ù+H ,#-.'#k&# .'#M#D&#.`2# .'+#(#)P.'#j7#u$#(3#):+#)/$#I.'#©2#d'#Ö#D&#.`2#M#æ&# .F3#e...'#"%#F2#)W.#d'#7'#)P.'#j7#d# H +# V($p#$s$Ì&,$1+$6Ü+$6§1C õ#C7#$&#H ÷&#îøH s&#ùJH o7#v7#o.'#M#D&# +#0#G....#0#)L"#!'#M#)D#x.'#"#67#k.#¦'# $­$#.c$#$&#$%#)¬7#.7$#)ª"#d'#Ö#]7#>$#M#:#b7# #-.'# $#t$# d# #$&#H %¹7#

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B རྒྱུན་ཚད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཕྱེས་ཡོད། དཔེར་ན། 12 0 -3ནི་ཧྲིལ་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན་པ་དང་། 4.6-1.23ནི་དངོས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ‘a’ ‘d’ནི་ཡིག་རྟགས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུན་ཚད་ནི་ཡིག་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དེ་ཚད་ཞིབ་དག་ཅིག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནི་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆེས་རྙིང་བའི་ཐབས་ཤིག་ནི་སྔོན་ལ་རིང་ཚད་གཞལ་བའི་ཚད་རྟགས་ཤིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དཔེར་ནdལྟ་བུ། དྲང་ཐིག་ཚད་རྟགསdགཅིག་གི་ནང་ན་ཁུགས་པ་ཀྱག་ཀྱོག་མང་པོའི་ཞིབ་ཕྲའི་རིང་ཚད་སྣང་མེད་དུ་ལུས་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་བས་ཚད་རྟགསdཡི་རིང་ཚད་ཇི་འདྲ་ཆུང་ན་གཞལ་བའི་མཚོ་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་དེ་འདྲའི་ཞིབ་ཆ་ལྡན་དགོས་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་དུ་འདོད་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།