ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.111 ཡིན།

མ་ནི་ལ་གྲོང་ཁྱེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 马尼拉 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Manila མིང་གཞན། མིན་ལི་ལཱ། སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་རིགས་དབྱེ། རྒྱལ་ས། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧྥི་ལི་ཕིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སའི་ས་ཁུལ། མངའ་ཁོངས། ལུས་སུང་ཏའོ། སྨི་ཧྲ་ཡན་ཆུན་ཏའོ། མེན་ལན་ལའོ་ཏའོ། སུའུ་ལུའུ་ཆུན་ཏའོ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།