ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར57ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.118 ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གསར་བའི་བསམ་བློའི་སྙིང་སྟོབས་སྐོར་གླེང་བ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

རཱོཀྡཾ题目(外ཀྡཾ The Developmentof Thought in Tibetan Modern Poetry 培 养 ཙུ 位 西 ཀླུ རྦྦྷ 族 སྨ ... The Development of Thought in Tibetan Modern Poetry Abstract First of all, I believe...young Tibetan poet called Sybcheng set up Chome Modern Tibetan Poetry Website, the first poetry web site

རྩེར་སྙེག2021ལོའི་དེབ་དང་པོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Start For The Comprehensive Construction Of a Modern Socialist Country Written by Ma Jiantang Translated...nth Five-Year Plan; Blueprint for Development; Modern Socialist Country རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཀ་ཤུལ།...Good Start For The Comprehensive Construction Of a Modern Socialist Country ............................

ཆལ་ཟི•ཆཱ་ཕི་ལིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Lights] 《དེང་གི་དུས་རབས》[Modern Times]《སྒེར་གཅོད་པ་ཆེན་མོ》[The Great Dictator]《སྐུ་ཞབས་བད་དྷུ》[Monsieur 《གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འོད་སྣང》[City Lights]སྤྱི་ལོ1931ལོར། 《དེང་གི་དུས་རབས》[Modern Times]སྤྱི་ལོ1936ལོར།

https://baike.yongzin.com.....

དེང་རབས་རྒྱ་ཡིག་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 现代汉语词典 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Modern Chinese Dictionary རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་གི་སྐད་བརྡའི་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། གཙོ་སྒྲིག་པ། ལུའེ་ཧྲུའུ་ཞང་དང་ཏིང་ཧྲེང་ཧྲུའུ། ངོ་སྤྲོད། 《དེང་རབས་རྒྱ་ཡིག་ཚིག་མཛོད》ནི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཚོགས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།