ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར11ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 2.405 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

elder evening ! Text A Picture of My Family (''!)+% 3 36( ' 3 )%6'%6(...) usually last apple uncle* Text Nancy’s Family This is my friend Nancy. She is from England.... pass easy factory rest? Text My Family / ) ) ) 3+ ' ) +) 3 36(%% '1 !! 3 3 ))%77)/

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

elder evening ! Text A Picture of My Family (''!)+% 3 36( ' 3 )%6'%6(...) usually last apple uncle* Text Nancy’s Family This is my friend Nancy. She is from England.... pass easy factory rest? Text My Family / ) ) ) 3+ ' ) +) 3 36(%% '1 !! 3 3 ))%77)/

ཁྱིམ་ཚང་གི་གནད་དོན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 家庭问题 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། Family problems ཀུང་སི། ཧྲང་ཧའེ་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ། གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཡུལ། ཀྲུང་གོའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ། འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ཧྥུ་ཁྲའོ་ཝུའུ། འཁྲབ་གཞུང་། ཧུའུ་ཝན་ཁྲུན། ཧྥུ་ཁྲའོ་ཝུའུ། བརྙན་སྐྲུན་མཁན། ཁྲེ་ཞིས་ཏོ།

https://baike.yongzin.com.....

གསར་བརྗེའི་ཁྱིམ་ཚང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 革命家庭 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། A Revolutionary Family/Ge Ming Jia Ting ཀུང་སི། པེ་ཅིང་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ། གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཡུལ། ཀྲུང་གོའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ། འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ཧྲུའེ་ཧྭ། རིགས། གཏམ་རྒྱུད། གསར་བརྗེ། སྟོན་དུས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།