ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.117 ཡིན།

བདེ་སྐྱིད་ལས་ཀྱི་དཔལ་མོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

贾木纳河)ཞེས་སུ་འབོད་པ་སོགས་མཐར་བྷང་ག་ལའི་མཚོ་ཁུག་(Bay of Bengal 孟加拉湾)ལ་འགྲིལ་བའོ་ཞེས་ངས་མིང་གི་སྐད་དོད

ཡུའེ་ཀང་ཨའོ་ཁུག་ཆེན་ཁུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 粤港澳大湾区 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ས་ཁོངས། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་དབུས་རྒྱུད་དང་ཀྲུའུ་ཅང་ཟུར་གསུམ་གླིང་། རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི5.6 ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར། ཞང་ཀང་། ཨའོ་མུན། ཀོང་ཀྲོའུ། ཧྲེན་ཀྲེན།

གཟུགས་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཁག་བཞི་པ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

(Michael Bay) གཙོ་འཁྲབ་པ། མཱ་ཨར་ཁི•བོར་བྷར་གྷི།( Mark Wahlberg) ནེ་ཁོ་ལ•ཕེའོ་ཚི། (Nicola Peltz) ལྗེ་ཁི•རེའི་ནོ་ཨོར བོད་འགྱུར་མིང་། གཟུགས་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཁག་བཞི་པ། མ་བརྙན་མིང་། Transformers: Age of Extinction

https://baike.yongzin.com.....

ཨ་མདོའི་ལ་གཞས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

min rung khyod phyogs la skyus gsum los rgyag 191 Bay khu lo snying la rje bo khyod rgay gar yul nas thon...zhor la rogs khyod tsho ae thug bsam ni yin 414 207 Bay khu byug vphur gi phyi nyin nas nga tsan dan nags...shing skay mo don dam pavi rogs lo khyod red 210 Bay rgod pos myi skad mi go gi bay rgod pos myi skad

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།