ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར45ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.552 ཡིན།

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

did not burn up. God called to Moses from the bush. "Moses! Moses! Take off your shoes. You are stand-...cried out to Moses for help. When Moses prayed to God, the fire stopped. The Lord said to Moses, "Bring seventy...adopted the baby as her own son and named him Moses. Moses grew up as a prince in the palace. Meanwhile

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Trugolho, at Lake Manasarovar.¶ t‹c-°È-üÈ-/khrus sgo lho/ Trugolho, on the banks of Lake Manasarovar...banks of Lake Manasarovar. See Elephant Trunk.¶ ÇE-¶-/glang sna/ Elephant Trunk, near Lake Manasarovar...Unheated Lake, a naga [of that name living in the lake. ]¶ U-xÈN-R]…-UWÍ-/ma drod pa'i mtsho/ Lake Manasarovar

ཞི་ཧུའུ་མཚེའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西湖 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར། གནས་མཚམས། 30°14′45″N

https://baike.yongzin.com.....

ཁན་ཚ་ཅ་མཚེའུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 勘察加湖保护区 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Kamchatka Lake གནས་ཡུལ། ཨུ་རུ་སུའི་ཤར་མཐའི་ཁན་ཚ་ཅ་ཕྱེད་གླིང་། ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཚུལ། ཨུ་རུ་སུའི་ཤར་མཐའི་ཁན་ཚ་ཅ་ཕྱེད་གླིང་ནི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན། ཕྱེད་གླིང་སྟེང་གི་ཁན་ཚ་ཅ་མཚེའུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། མེ་རིའི་མཛེས་ལྗོངས་དང་། སྣ་མང་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།