ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར28ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.677 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ri/ Glorious Mountain of Chamara.¶ â-C^T-NR`-_…-/rnga g.yab dpal ri/ Glorious Mountain of Chamara....mdog dpal ri/ Glorious Mountain in Chamara/Glorious Copper Colored Mountain. The terrestrial pure...See Pure Crystal Mountain.¶ NC-R-a‰`-_…-/dag pa shel ri/ Pure Crystal Mountain, in Tsari.¶ NC-R

དབལ་རི་ཟུར་གསུམ་དང་དབལ་གྱི་བྲག་ཕུག་རོང་ཆེན་གྱི་གནས་བཤད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ང་ནུབ་ཀྱ་ིལ་རྒྱབ་ཡོད་ པའི་ཨེ་ལུམ་མོན་ཐིན(Elum Mountain)ཞེས་པའི་རི་བོ་དེ་དབལ་གི་ར་ིབོ་ཟུར་གསུམ་ཡིན་ པ...་ཡོད་ཅངི་དེའི་རྒྱབ་ར་ིདེ་ཨ་ེལུམ་མོན་ ཐིན(Elum Mountain)ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕན། གོང་དང་གནའ་...དབལ་གི་རི་བ་ོཟུར་གསུམ་ནི་ཨེ་ལུམ་ མོན་ཐིན(Elum Mountain)ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ན།ི གོང་དུ་གཡུང་དྲུང་

གངས་དཀར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 雪山 དབྱིན་ཡིག Snow Mountain རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།[1]གངས་རི། གངས་དཀར་སེང་གེའི་གཡུ་རལ་ལ། ཁྱི་ནག་དོམ་བུའི་རྔ་མས་འགྲན། 似熊黑狗尾巴毛,要同雪狮巤毛比,意谓自不量力。[2]གངས་རི་ཞིག་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁོང་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དར་མདོ་རྫོང་ན་ཡོད།

དཔལ་རི་རྩེ་དགུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་ཡིག་གི་མིང་། དཔལ་རི་རྩེ་དགུ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 九华山 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Jiuhua Mountain གནམ་གཤིས། ཡ་གླིང་ལྷོ་མའི་དྲོད་རྒྱུན་དུས་རླུང་ཁུལ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆིན་དབྱང་རྫོང་། རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ120ཡོད།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།