ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར36ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.316 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ri/ Glorious Mountain of Chamara.¶ â-C^T-NR`-_…-/rnga g.yab dpal ri/ Glorious Mountain of Chamara....mdog dpal ri/ Glorious Mountain in Chamara/Glorious Copper Colored Mountain. The terrestrial pure...See Pure Crystal Mountain.¶ NC-R-a‰`-_…-/dag pa shel ri/ Pure Crystal Mountain, in Tsari.¶ NC-R

གེ་སར་སྒྲུང་ལས་འཕྲོས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྷའི་དད་མོས་ཞིབ་འཇུག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

二 0 一四 年 五月 A Study on Tibetan Mountain God Worship in Gesar ─Ani Maqin as an Example... 文化人类学 VI Abstracts Mountain God worship is a kind of Tibetan originally natural...Animaqing is the highest status, the most influential Mountain god over the Amdo area, its formation, and evolution

མའེ་ཅི་རི་མོའི་བྲག་ཕུག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 麦积山石窟 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Maiji Mountain Grottoes ས་གནས། ཀན་སུའུ་ཞིན་ཆེན་གྱི་ཐེན་ཧྲའེ་ཡི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས། མཚམས་སྦྱོར། རི་བོ་མའེ་ཅི་ཧྲན་བྲག་ཕུག་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཀན་སུའུ་ཞིན་ཆེན་གྱི་ཐེན་ཧྲའེ་ཡི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྟོང་སྨི45འདས་པའི་ཆིན་ལིན་རི་རྒྱུད་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་མའེ་ཅི་ཧྲན་ཤར་ངོས་དང་ནུབ་ངོས་སུ་བཏབ་

https://baike.yongzin.com.....

སྨུག་འཛིན་རི་བོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 大雾山 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Great Smoky Mountain གནས་ཡུལ། ཨ་མེ་རུ་ཁའི་མངའ་སྡེ་བྱང་ཁ་ལོ་ལད་ནའི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་མངའ་སྡེ་ཐེན་ན་ཞི་ཡི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་མཚམས། ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཚུལ། ཨ་མེ་རུ་ཁའི་མངའ་སྡེ་བྱང་ཁ་ལོ་ལད་ནའི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་མངའ་སྡེ་ཐེན་ན་ཞི་ཡི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་སྨུག་འཛིན་རི་ཞིག་མཆིས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།