ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར46ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.162 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

is bigger, Nanjing or Hangzhou?___________________________________________ 2) Is Nanjing as beautiful...This summer I’m going home. I’ll take a train to Nanjing. There I will stop for a couple of days. I have...you going to first? 4) Do you plan to stop at Nanjing for some time? 5) How long do you plan

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

is bigger, Nanjing or Hangzhou?___________________________________________ 2) Is Nanjing as beautiful...This summer I’m going home. I’ll take a train to Nanjing. There I will stop for a couple of days. I have...you going to first? 4) Do you plan to stop at Nanjing for some time? 5) How long do you plan

ནན་ཅིང་ཆ་འཕྲིན་བཟོ་སྐྲུན་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 南京信息工程大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Nanjing University of Information Science and Technology བསྡུས་མིང་། ནན་ཞིན་ཏ། བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1960ལོ། སློབ་སྒྲུབ་ངོ་བོ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན། སློབ་གྲྭའི་རིགས་དབྱེ།

https://baike.yongzin.com.....

ནན་ཅིན་མཁའ་འགྲུལ་མཁའ་སྐྱོད་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 南京航空航天大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Nanjing University of Aeronautics and Astronautics བསྡུས་མིང་། ནན་ཧང{NUAA} བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1952ལོའི་ཟླ10པ། རིགས་དབྱེ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན། སློབ་གྲྭའི་རིགས་དབྱེ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།