ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར140ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.522 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

places in Tö, Mangyul. See Central Citadel.¶ NT"-U-íÈE-/dbu ma rdzong/ Central Citadel, one of Milarepa's...g steng/ ankle.¶ áE-§‰E-T"-/rkang steng bu/ North star.¶ áE-TåÂC-/rkang brteg/ blow with the foot... Chagdud Tulku; influential Nyingma master in North America.¶ ôCc-ç‡`-/lcags rdul/ "iron particle"

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

E-, ˇU-c-G‰P-RÈ, continent || Africa, Asia, North America, South America, Australia, Europe, and...sovereignty || What country has sovereignty over the North Pole? üÈ-¶‰-Ç…E-C…-TNC-NTE-î`-BT-CE-`-^ÈN, TNU...he concluded that our ancestors came here from Central Tibet about three hundred years ago. BÈc-E-WÍ

རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྡོམས་རྩིས་རིག་པ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Indonesia:Central Bureau of Statistics) དབྱི་སི་རལ་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་བསྡོམས་རྩིས་ཅུའུ།(Israel:Central ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡ། ཀྲུང་དབྱང་བསྡོམས་རྩིས་ཅུའུ།(Austria:Central Statistical Office) པེར་ཀྲེམ། རྒྱལ་ཁབ་བསྡོམས་རྩིས་ཅུའུ།

https://baike.yongzin.com.....

ལྟེ་བའི་སྒྲིག་གཅོད་ཆས(CPU)_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དེས་ནCPUགྱི་གོ་དོན་ལ་སྤྱིར་བཏང་དུ་ངེས་གཏན་གྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་མེད་དེ་དོན་དངོས་སུCPUཞེས་པ་ནི(Central Processing Unit)ཀྱི་བསྡུས་མིང་དང་། དེས་ནCPUགྱི་བཟང་ངན་ལ་བལྟ་དུས་དང་ཐོག་དེའི་བཟོ་རྩལ་དང་ཚོང་རྟགས་ལ་བལྟ་བ་ནི་ཆེས་ཡང་དག་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 中央处理器 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Central Processing Unit བསྡུས་མིང་། CPU འགྲེམས་སྤེལ་དུས་ཚོད།

https://baike.yongzin.com.....

དབུས་ཧྥེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱོས་དང་།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དབུས་ཧྥེ་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ(中非共和国)ཟེར་བ་དང་། དབྱིན་སྐད་དུ(The Central Africa Republic)ཟེར་བ་ཡིན། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི62.2984ཡོད་པ་དང་། མི་གྲངས་ཁྲི380མཆིས།

ཅི་ཞིག་ལ་རྩིས་འཁོར་གྱི། cpuའམ་སྒྲིག་འཁོར་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར། དེའི་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ་_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

འདི་ནི་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་བསྡུས་འབྲི་ཡིན་ཏེ Central Processing Unit ཞེས་པ་འདི་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་དོན་བསྒྱུར་བྱས་ན་ཚོད་འཛིན་ཆས་སམ་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་སྡེ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་འདོད། རྩིས་འཁོར་གྱི་འཆར་ངོས་སུ་གཟུགས་གང་རུང་ཅིག་འཆར་བ་དང་རྩིས་འཁོར་ལ་བཀའ་གཏོང་བ། དེ་ནས་རྩིས་འཁོར་གྱི་ཡིད་འཛིན་ཆས་ནང་དུ་ཡིག་ཚགས་སྣོན་པ་དང་བསུབ་པ་ཡོད་ཚད་ཐོག་མ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་སྡེ་འདིར་བརྡ་བཏང་ནས་དེ་རྗེས་ཚོད་འཛིན་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།