ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར61ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.327 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

g steng/ ankle.¶ áE-§‰E-T"-/rkang steng bu/ North star.¶ áE-TåÂC-/rkang brteg/ blow with the foot... Chagdud Tulku; influential Nyingma master in North America.¶ ôCc-ç‡`-/lcags rdul/ "iron particle"...cleansed, accomplished.¶ qE-`-§ÈN-/byang la stod/ North Latö.¶ qE-`U-n…-_…U-R-/byang lam gyi rim pa/

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

E-, ˇU-c-G‰P-RÈ, continent || Africa, Asia, North America, South America, Australia, Europe, and...sovereignty || What country has sovereignty over the North Pole? üÈ-¶‰-Ç…E-C…-TNC-NTE-î`-BT-CE-`-^ÈN, TNU

མ་ས་དོ་ཉི་ཡ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 北马其顿共和国 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Republic of North Macedonia རྒྱལ་ས། སི་ཁོ་ཕི་ལེ། མངའ་ཁོངས་རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི2.5713 མི་གྲངས། ཁྲི210 དངུལ་ལོ། དིན་ན། ས་བབ་གནས་ཚུལ། དེ་པ་ཨར་ཕྱེད་གླིང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

དབྱིན་གཏོགས་ཨ་མེ་རི་ཁ་བྱང་མའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 英属北美殖民地 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། British colonies in North America ས་ཆ། མེ་གླིང་བྱང་མ། ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། དབྱིན་ཀུ་ལན། དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ1607ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས24ཉིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། ཧྥ་རན་སིའི་མི། དབྱིན་ཇིའི་མི།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།