ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར26ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.546 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

qE-ME-/byang thang/ the Northern Plain.¶ qE-ME-/byang thang/ Northern Steppe.¶ qE-ME-C…-]{ÈC-R-/byang...C⁄-_"-xC-RÈ-/gu ru drag po/ M"Cc-±„T-, from the Northern Terma cycle revealed by Rigdzin Gödem.¶ C⁄-...Wrathful Guru, the Heart Sadhana M"Cc-±„T- from the Northern Terma cycle revealed by Rigdzin Gödem.¶ C⁄-

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་གསར་དུ་དཔྱད་པ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

of northern Tibet, Review of An- tiquities of Northern Tibet: Pre--Buddhist Archaeo- logical Discoveries...362,s14-s15. Be~ ezza,J.,2001.Antiquities of Northern Tibet, Pre-Buddhist archaeology discoveries on...Publishers,Delhi. Belezza,J.,2001.Antiquities of Northern Tibet, Pre--Buddhist archaeology discoveries

སྨི་ཞེ་ཀེན་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 密歇根大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The University of Michigan བསྡུས་མིང་། UMich、U of M、Michigan བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1817ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས24ཉིན། ངོ་བོ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན། སློབ་གྲྭའི་ཁྱད་ཆོས། མནའ་འབྲེལ་ཆེན་པོ་བཅུའི་ཁོངས་གཏོགས།

https://baike.yongzin.com.....

རྒྱལ་རབས་བྱང་མ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 北朝 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Northern Dynasties རྒྱལ་ས། ཁྲང་ཨན། ཕིན་ཁྲིན། ལའོ་དབྱང་། རྒྱལ་རབས། ཝེ་བྱང་མ་དང་ཝེ་ཤར་མ། ཝེ་ནུབ་མ། ཆི་བྱང་མ། ཀྲོའུ་བྱང་མ། དུས་སྐབས། སྤྱི་ལོ439-581ལོ། ངོ་སྤྲོད། རྒྱལ་རབས་བྱང་མ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་བཙུགས་ཤིང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།