ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར54ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.236 ཡིན།

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

E-WÍ- qE-Oÿ-CKN-K‰-cÈE-, Northwest | Q÷T-qE-, || Gansu is in Northwest China. @P-c"]--P…-s⁄E-CÈ]Ã...uÈE-m‰_, city || Xining is a medium-sized city in Northwest China. \…-`…E-P…-s⁄E-CÈ]Ã-Q÷T-qE-C…-uÈE-m‰_-... NUC-a‰N-FP, warlord || He was a warlord in Northwest China before Liberation. TF…Ec-]uÈ`-¢ÈP-`-BÈ

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

E-WÍ- qE-Oÿ-CKN-K‰-cÈE-, Northwest | Q÷T-qE-, || Gansu is in Northwest China. @P-c"]--P…-s⁄E-CÈ]Ã...uÈE-m‰_, city || Xining is a medium-sized city in Northwest China. \…-`…E-P…-s⁄E-CÈ]Ã-Q÷T-qE-C…-uÈE-m‰_-... NUC-a‰N-FP, warlord || He was a warlord in Northwest China before Liberation. TF…Ec-]uÈ`-¢ÈP-`-BÈ

ནུབ་བྱང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དེང་རབས་སློབ་གླིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西北大学现代学院 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། Modern College of Northwest University བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ2003ལོ། སློབ་གྲྭའི་རིགས་དབྱེ། ཕྱོགས་བསྡུས་རིགས། སློབ་སྒྲུབ་ངོ་བོ། སྒེར་ཚུགས་སློབ་གླིང་། གཙོ་གཉེར་ཚན་པ། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་།

https://baike.yongzin.com.....

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་ཡིག་གི་མིང་། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西北民族大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Northwest Minzu University སྡེ་ཁག་གཙོ་བོ། མི་རིགས་རིག་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་རིག་པ་སློབ་གླིང་། གླུ་དབྱངས་སློབ་གླིང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།