ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར258ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.379 ཡིན།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

for the 1995 bombing of an Oklahoma City federal building that killed 168 people. 0 Kristopher ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 bestpricezetialdlfed 2016-04-06 02:36:37

ཨུ་ཁུ་ལཱ་ཧུ་མཱ་ཐོག་རྒོད་རུ་ཁག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Oklahoma City Thunder རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 俄克拉荷马雷霆队 ཆགས་ཡུལ། ཨ་རིའི་ཨུ་ཁུ་ལཱ་ཧི་མཱ་གྲོང་ཁྱེར། འགྲན་རིམ། NBA ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས། གཟེབ་གྲུག བདག་འཛིན་པ། ཁུ་ལའེ•པུན་ནེ་ཐུ། དབུ་བརྙེས་པའི་དུས། སྤྱི་ལོ2008ལོ། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གྲགས་ཅན།

https://baike.yongzin.com.....

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

‡C-/grong khyer lta na sdug/ the Captivating City [on the summit of mt. Sumeru]¶ uÈE-m‰_-Tõ-P-•‡C-/grong... grong khyer du 'jug pa/ Sutra of Entering the City of Vaishali.¶ ^Ec-R]…-uÈE-m‰_-N⁄-]H"C-R]…-UNÈ-/yangs...grong khyer du 'jug pa'i mdo/ Sutra of Entering the City of Vaishali.¶ ^Ec-R]…-UM]-/yangs pa'i mtha'/ PU--

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

3(R$- PR%- ...སྦུཌྡཥྠ降临ཞུསྡུ市 ............The City Coming Down From ... 254 HJ<- IA- {R<, .....:6$?- ?- ;A/- =- 3)$- 2#- ?- ;%- ;A/- /3, 120 The City Coming Down From Heaven Then John, in his vision

ཆལ་ཟི•ཆཱ་ཕི་ལིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དེ་དག་གི་ནང་གློག་བརྙན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གློག་བརྙན་ནི《གསེར་བཀྲུ་རྒྱག་པ》[The Gold Rush]དང《གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འོད་སྣང》[City 《གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འོད་སྣང》[City Lights]སྤྱི་ལོ1931ལོར། 《དེང་གི་དུས་རབས》[Modern Times]སྤྱི་ལོ1936ལོར།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།