ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.07 ཡིན།

ལུའོ་པོ་ཐུ•ཨཱོ་བིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་ཡིག་གི་མིང་། ལུའོ་པོ་ཐུ•ཨཱོ་བིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 罗伯特·欧文 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། Robert Owen རྒྱལ་ཁབ། དབྱིན་ཇི། སྐྱེས་ལོ། སྤྱི་ལོ1771ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས14ཉིན། འདས་ལོ། སྤྱི་ལོ1858ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས17ཉིན་འདས། སྐྱེས་ཡུལ། བྱང་ཝེའར་ཧྲི་མེང་ཀུ་མཱ་ལི་ཅུན་གྱི་ཉིའུ་ཏུན་མཁར།

https://baike.yongzin.com.....

ལི་ཁྲ་སིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 欧文•威兰斯•理查森 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Owen Willans Richardson མཚན་ཧྲིལ་བོ། ཨུ་ཝུན•ལི་ཁྲ་སིན། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1879-1959) ངོ་སྤྲོད། ཨུ་ཝུན•ཝེ་ལན་སི•ལི་ཁྲ་སིན་ནི་སྤྱི་ལོ1879ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།