ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར13ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.898 ཡིན།

I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema

Review “I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo the Peril of Electronic Screens “I Want the Audience to Look According to Their Own Free

English | པྲ་དྲ།

Screens 2016-10-09 “I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema Tseden Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Pema Tseden with Lu Yangqiao Buddhism meets film

English | པྲ་དྲ།

Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo 2016-10-09 Buddhism meets film noir 2016-10-09 Chinas Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Pema Tseden with Lu Yangqiao Buddhism meets film

Hema Hema (Sing Me A Song While I Wait): Locarno Review | པྲ་དྲ།

Review “I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo the Peril of Electronic Screens “I Want the Audience to Look According to Their Own Free

Chinas Ethnic Minority Language Film | པྲ་དྲ།

I Wait): Locarno Review “I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Buddhism meets film noir Chinas Ethnic Minority

Buddhism meets film noir | པྲ་དྲ།

I Wait): Locarno Review “I Want the Audience to Look According to Their Own Free Will”: Pema Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Buddhism meets film noir Chinas Ethnic Minority

On Happiness, Web Junkie, Love Child and the Peril of Electronic Screens

Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Pema Tseden with Lu Yangqiao Buddhism meets film to Look According to Their Own Free Will”: Pema Tseden on Tharlo Buddhism meets film

རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

BOOT(Build-Own Operate-Transfer)ཞེས་པ་ནི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ནས་གཉེར་སྐྱོང་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་སྒེར་གྱི་མཉམ་སྡེབ་བམ་ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྱོར་ཆེན་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་རྨང་གཞིའི་ཐོན་ལས་ སྤྱད་པ་ལས་རིང་བ་ཡོད། (2) BOOདཔེ་རྣམ། BOO(Build-Own-Operate)ནི་གཉེར་སྐྱོང་དང་འགན་གཙང་ལེན་མཁན་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྲད་པའི་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ལྟར་ཐོན་ལས་རྣམ་གྲངས་ཤིག་འཛུགས་སྐྲུན་དང་གཉེར་སྐྱོང་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།