ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར86ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.322 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Hoangho.¶ ê-G"-/rma chu/ Machu River, which becomes the Yellow River (Huang Ho) in China.¶ ê-G"-B-/rma...river, stream; river/Tsangpo River.¶ CVE-RÈ-/gtsang po/ Tsangpo River.¶ CVE-RÈ-/gtsang po/ Tsangpo... aC-G"-/shag chu/ Shag River, in Tsari.¶ aC-G"-/shag chu/ the Shag River.¶ aC-aC-/shag shag/ splashing

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

…c-ÇÈC-ÅN-F…C-IÈc, ]{…-G", Yangtse River || The Yangtse River is a long river in China. ]{…-G"-P…...E]Ã-ê-B-`-ê-Ns…c-a…C-NCÈc, ê-G", Yellow River || The Yellow River flows into the ocean in Shandong Province...many years. E-WÍ]Ã-î`-BT- `È-UE-TÈ_-Z…-TN‰_-CPc, Peace is better than war. Z…-2.J-P…-.3$- ]t‹C-`c-UGÈC

ཝེ་ལེན་སི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Community of Peace People)བཙུགས་པ་དང་། སྐབས་དེའི་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅནCiaran McKeownཡང་རྩ་འཛུགས་དེར་ཞུགས། Declaration of the Peace People)(མ་ཡིག) We have a simple message to the world from this movement

https://baike.yongzin.com.....

ཉི་ལུའོ་གཙང་བོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཉི་ལའོ་གཙང་བོ་ནི་ཁ་ཀའེ་ལ་གཙང་བོ(Kagera River) ཉི་ལུའོ་གཙང་བོ་དཀར་བོ། ཉི་ལུའོ་གཙང་བོ་སྔོན་པོ་བཅས་ཆུ་ལག་གཙོ་བོ་གསུམ་འདུས་ནས་གྲུབ། ཨ་ཐེ་པ་ལ་གཙང་བོའི་ཁུལ( Atbara River ) ཁར་ཐུམ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉི་ལུའོ་གཙང་བོའི་ཁུལ། ཉི་ལུའོ་གཙང་བོའི་ཟུར་གསུམ་གླིང་བཅས་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།