ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར10,525ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 4.485 ཡིན།

Pok��mon the Movie: The Power of Us_ཡོངས་འཛིན་གླུ་དབྱངས།

1
ཧ་ལོ་ཐེ
བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
2
ཧ་ལོ་ཐེ
བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
3
ཐེ་ཏན་ཉི་ཁེ་རྟགས་ཅན།
དཀའ་ཐུབ་ཚེ་རིང་།
4
ཐེ་ཏན་ཉི་ཁེ་རྟགས་ཅན།
དཀའ་ཐུབ་ཚེ་རིང་།
5
མོན་གྱི་བརྩེ་གླུ།
ཉི་མ་རོལ་ཚོགས།
6
མོན་གྱི་བརྩེ་གླུ།
ཉི་མ་རོལ་ཚོགས།

https://music.yongzin.com..... དེ་བས་མང་།

Pok��mon the Movie: The Power of Us_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཏུ་ཐེ་ཨར་ཐེ། ཧྥི་ལི་པིན་གྱི་སྲིད་འཛིན་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་བདེ་ཐང་སྲུང་སྐྱོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེ...
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བཀོད་འདོམས་པུའུ་ཡིས་བརྙན་རིས་ཚོགས་འདུ་ཐེ...

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ཁྱོད་རང་ཉིད་བཅའ་དགོས།

ལྗགས་མདས་བསྒྱུར། ལིའུ་ཡེས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས། སོ་ཁི་ར་ཐེ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་དགེ་ཕྲུག་ཚོ་གཞན་གྱི་རྗེས་ཁོ་ནར་འདེད་པ་ལས།རང་རང་ལ་བསམ་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྟོངས་པ་ཡིད་ལ་དགོངས་ཏེ།ནམ་ཞིག་ཁོ་ཚོར་སློབ་གསོ་ཞིག་གཏང་དགོས་སྙམ་སོང་། ཉིན་ཞིག སོ་ཁི་ར་ཐེ་ལགས་སྲང་ལ་འཆམ་འཆམ་དུ་སོང་བར།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

n…-UNÈ-/glang po'i rtsal gyi mdo/ Sutra of the Power of the Elephant.¶ ÇE-RÈ]…-eÈN-/glang po'i od/...Tsal. "Wrathful Vajra Power. "A wrathful form of Guru Rinpoche and one of the "twelve manifestations...er Power". The name of the ninth Tai Situpa, Pema Ninjay Wangpo, who was the root-teacher of Jamgön

བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བརྡ་ཆད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

498 ཤེ源 Power Ȁོག་Ƕངས། 499 ཤེ源按钮 Power buttons Ȁོག་Ƕངས་མཐེབ་གȕས། 500 ཤེ源གྲོ Power Meter Ȁོ...Ȁོག་Ƕངས་འཇལ་ཆས། 501 ཤེ源故障 Power Switch Failure Ȁོག་Ƕངས་ཆག་Dzོན། 502 ཤེ源ངྒུ理 Power Management Ȁོག་Ƕངས་ད་ོདམ།...Ȁོག་Ƕངས་ད་ོདམ། 503 ཤེ源模式 Power Mode Ȁོག་Ƕངས་དཔ་ེɰལ། 504 ཤེ源配置ནེ序 Power Configurator Ȁོག་Ƕངས་ȴེབ་Ȍགི་Ɏ་རམི།

གཅན་རང་ཤར་གྱི་འོད་ཁྱིམ། - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས

བརྒྱད་ནི་བརྙན་ཟློས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ལ Adobeདང premiere5.0དང Media Playerདང Movie Makerདང Ulead 1948ལོར་ཐེ་ཙི་ཀྲི་རང་སྲོག་བཅད། 1949ལོར་ཐན་ཀྲོང་ཀོན་ཡུན་རང་སྲོག་བཅད། 1951ལོར་ཡོན་མེ་ཞི་རང་སྲོག་བཅད།

ཐེམོན་ཀོན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

TECHNICAL COLLEGE བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ2018ལོར། བསྡུས་མིང་། ཐེམོན་ཀོན་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་། སློབ་སྒྲུབ་ངོ་བོ། སློབ་སྒྲུབ་ལོ་རྒྱུས། སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས8ཉིན་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་ཐེམོན་ཀོན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་བཙུགས་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

གློག་རིག་པ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཡིན་སྟབས། དུས་ཡུནt ནང་དུ་གློག་ཁུངས་ཀྱི་ནུས་པVQ མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། དེར་བརྟེན། གློག་ཁུངས་དེས་གློག་ལམ་དུ་སྤྲད་པའི་གློག་གི་རྩོལ་ཕྱོད(Power (Power ) ཞེས་སྦྱངས་ཡོད། འདིར་ཡང་གློག་གི་ནུས་པ་སྤྱད་དེ་བཏོན་པའི་རྩོལ་བའི་ཚད་ལ་གློག་གི་རྩོལ་ཕྱོད (Electric Power

https://baike.yongzin.com.....

གླ་ཡི་ཐེཐེ་དྲུག་ཅི་ཁེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གླ་མགོ་དྲེད་ལ་ཐེ༎ གླ་ལྤགས་གོས་ལ་ཐེ༎ གླ་རྩི་སྨན་ལ་ཐེ༎ གླ་ཚིལ་དུང་ལ་ཐེ༎ གླ་སྤུ་ཚེར་མ་ཐེ༎ གླ་ཁྲག་སྤྱིན་ལ་ཐེ

ཐེ་དང་ཐེ་བསྲེས་ལྕགས་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དེ་ནི་ལྕགས་རིགས་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། གཤིས་ནུས་བཟང་པོ་ཧ་ཅང་མང་སྟེ། དཔེར་ན་བཞུ་ཚེག་མཐོ་བ་དང་། སྟུག་ཚད་ཆུང་བ། (4.5g/cm3)བཟོ་རུང་རང་བཞིན་བཟང་བ། ལས་སྣོན་བྱེད་སླ་བ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གཤིས་ནུས་བཟང་བ་སོགས་ལྟ་བུ། ལྷག་པར་དུ་ཐེ་དང་ཐེ་བསྲེས་ལྕགས་ཀྱི་བསླད་འགོག་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་བཟང་བས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།