ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར77ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 1.785 ཡིན།

ཨ་རིའི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅང་པ་ཏུང(George Smith Patton)སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱ་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

པ་ཏུངG.S.﹙George Smith Patton, 1885—1945﹚པ་ཏུང་ནི་ཨ་རིའི་དམག་གི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅན་ཡིན། 1885ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས11ཉིན་ཅ་ལི་ཧྥི་ཉི་ཡའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལའེ་ཁའོ་ཝེ་ཉི་ཡ་ཏེའི་དམག་མིའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། 1945ལོའི་ཟླ12པར་འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་ལས་འདས། ཞི་ཏེན་དམག་དོན་སློབ་གྲྭ་དང་སྐམ་དམག་ཚན་མོའུ་སློབ་གླིང་ནས་མཐར་ཕྱིན།

དགེ་ཆོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Jambudvīpa Two thousand nine hundred and fi ve years ago Prince Siddhārtha was born. In the Year of the Female...was lost. He assisted the Russian Tibetologist George Roerich in the translation of the im- portant,...that stanza refers to the time spent working with George Roerich on the Blue Annals. Two stanzas-one stanza

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

long as Im president,” he said to cheers at Prince Georges Community College. “The Affordable ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Kaitlyn 2016-01-29 07:16:50 I'm retired i

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

¶ ü-~ c-/lha sras/ Prince Lhasey.¶ ü-~ c-NC‰-UCÈP-/lha sras dge mgon/ Prince Virtuous Protector....lha sras dam 'dzin/ Prince Damdzin.¶ ü-~ c-U"-_"T-/lha sras mu rub/ Prince Murub. The second son...c-_È`-R-ë`-/lha sras rol pa rtsal/ Prince Yeshe Rolpa Tsal. Same as Prince Chökyi Lodrö.¶ ü-~ …P-•‰-TîN-/lha

ཏི་ཧྥུའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Claude)དང་ཆའོ་ཀྲི•ཕ་ལཱ་ཏུ(George Palade)གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ནོ་པེར་ལུས་ཁམས་རིག་པའམ་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ། སྤྱི་ལོ1974ལོར་ཕྲ་ཕུང་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཨ་ཨེར་པོ་ཐུ.ཁུ་ལའོ་ཏུ(Albert Claude)དང་ཆའོ་ཀྲི•ཕ་ལཱ་ཏུ(George Palade)གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ནོ་པེར་ལུས་ཁམས་རིག་པའམ་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

https://baike.yongzin.com.....

སི་ཧྥེ་རེ་སི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 乔治·塞菲里斯 འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1900ལོ། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། George Seferis འདས་ལོ། སྤྱི་ལོ1971ལོ། རྒྱལ་ཁོངས། གྷི་རིག ལས་རིགས། རྩོམ་པ་པོ། ངོ་སྤྲོད། སི་ཧྥེ་རེ་སི་ནི(George Seferisསྤྱི་ལོ1900-སྤྱི་ལོ1971)གྷི་རིག་གི་སི་མིས་འར་ནཱ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

སི་ཏི་ཧྥིན་སེན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

G.(George Stephen-son,1781~1848)ཁོང་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བཟོ་བཀོད་པ་ཞིག་སྟེ། ཐོག་མའི་མེ་འཁོར་གསར་གཏོད་པ་ཡིན། 1781ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས9ཉིན་ཉིའུ་ཁ་སིའར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཝེ་ལ་མུའུ་ནས་སྐྱེས། 1848ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས12ཉིན་ཆེ་སི་ཐེ་ཧྥེའར་ཏེ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། 1814ལོར། ཁོང་གིས་རླངས་འགུལ་གློག་སྦུག་ཐབས་སྤྱད་ནས་རླུང་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་བཏང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།