ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར56ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.835 ཡིན།

ཨ་རིའི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅང་པ་ཏུང(George Smith Patton)སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱ་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

པ་ཏུངG.S.﹙George Smith Patton, 1885—1945﹚པ་ཏུང་ནི་ཨ་རིའི་དམག་གི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅན་ཡིན། 1885ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས11ཉིན་ཅ་ལི་ཧྥི་ཉི་ཡའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལའེ་ཁའོ་ཝེ་ཉི་ཡ་ཏེའི་དམག་མིའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། 1945ལོའི་ཟླ12པར་འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་ལས་འདས། ཞི་ཏེན་དམག་དོན་སློབ་གྲྭ་དང་སྐམ་དམག་ཚན་མོའུ་སློབ་གླིང་ནས་མཐར་ཕྱིན།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

long as Im president,” he said to cheers at Prince Georges Community College. “The Affordable ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Kaitlyn 2016-01-29 07:16:50 I'm retired i

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

¶ ü-~ c-/lha sras/ Prince Lhasey.¶ ü-~ c-NC‰-UCÈP-/lha sras dge mgon/ Prince Virtuous Protector....lha sras dam 'dzin/ Prince Damdzin.¶ ü-~ c-U"-_"T-/lha sras mu rub/ Prince Murub. The second son...c-_È`-R-ë`-/lha sras rol pa rtsal/ Prince Yeshe Rolpa Tsal. Same as Prince Chökyi Lodrö.¶ ü-~ …P-•‰-TîN-/lha

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

108 Conversation A. Hello, Ken. B. Hello, George. A. Have you just been to the cinema? B. Yes... 5. Answer these questions. 1) Where has George been to? He’s been to the cinema. 2) What’s..._____________________________________ 7) Has George ever been in Paris?___________________________

ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གདམ་གའི་དཔེ་དབྱིབས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 逆向选择模型 ཞུ་མཁན། ཆའོ་ཀྲི·ཨ་ཁེ་ལའོ་ཧྥུ། མཚན་ཉིད། ཆའོ་ཀྲི•ཨ་ཁེ་ལའོ་ཕུའུGeorge Akerlof འོན་ཀྱང་ཆའོ་ཀྲི་•ཨ་ཁེ་ལའོ་ཧྥུ། George Akerlofདཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་བཏོན་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་གདམ་གའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བལྟས་ན་སྟབས་བདེ་ལ་དོན་དངོས་དང་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་སྟོན་

https://baike.yongzin.com.....

རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཆེན་མཐུན་ཚོགས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Fahd University of Petroleum and Minerals Najran University Prince Mohammad Bin Fahd University Prince Sultan University Princess Nora Bint Abdul Rahman University University

https://baike.yongzin.com.....

སི་ཏི་ཧྥིན་སེན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

G.(George Stephen-son,1781~1848)ཁོང་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བཟོ་བཀོད་པ་ཞིག་སྟེ། ཐོག་མའི་མེ་འཁོར་གསར་གཏོད་པ་ཡིན། 1781ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས9ཉིན་ཉིའུ་ཁ་སིའར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཝེ་ལ་མུའུ་ནས་སྐྱེས། 1848ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས12ཉིན་ཆེ་སི་ཐེ་ཧྥེའར་ཏེ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། 1814ལོར། ཁོང་གིས་རླངས་འགུལ་གློག་སྦུག་ཐབས་སྤྱད་ནས་རླུང་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་བཏང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།