ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.248 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

BÈ_-T¨„_-î`-RÈ-/'khor bsgyur rgyal po/ Chakravartin Raja, World Monarch, Universal Monarch.¶ ]BÈ_-E‰c-R-/'khor...religion, dharma-raja, religious, pious ruler, Dharma Raja, title given to kings who are protectors of Buddhism...ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo/ The Samadhi Raja Sutra that Fully Reveals the Equal Nature of all

ཨོ་ཌི་ཡཱ་ན་ལ་དཔྱད་པ་དྲན་པའི་མེ་ལོང་། སྨད་ཆ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ར་ཟེར་བའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩེ་ན་རྒྱལ་པོ་ར་ཛ་གྲིཧ༼Raja Gira༽སྟེ་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་པ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སའི་ཕོ་བྲ...རྣོ་བ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་རི་སྐེད་ན་རྒྱལ་པོ་ར་ཛ་གྲིཧ(Raja Gira)་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་པ་ཞེས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩིག་གོ

སངས་རྒྱས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་འགྱུར་མིང་། སངས་རྒྱས། མ་བརྙན་མིང་། Buddha: Rajaon Ka Raja རྒྱ་འགྱུར་མིང་། 佛陀 རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་གར། སྐད་རིགས། དབྱིན་སྐད། འཁྲབ་སྟོན་པ། ཧི་མན་ཤུ●སོ་ནི། འགྲེམ་དུས། སྤྱི་ལོ2013ལོ། བརྙན་རིགས། གཏམ་རྒྱུད། རྣམ་ཐར།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།