ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར51ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.694 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

RÈ-/bsam gtan gyi mkhan po/ a teacher of Ch'an, a Ch'an master.¶ TcU-CKP-n…-î‡-WÍCc-/bsam gtan gyi...government) . four ministers (whom the Emperor Ch'ien-lung appointed to govern Tibet) .¶ T@]-ÉÈP...of Drama. According to Bharata, Natyashastra, Ch. 17, these are embellishment, bhushana. abbreviation

ཕུང་སྲྀན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། phung sri ཡིག་ཚགས། Ch.9.II.68 ཡིག་ཚགས། Ch.9.II.68 མིང་གཞན། ཕུང་སྲི། འཕུང་སྲི། རྒྱས་འགྲེལ། ཕུང་སྲྀན་ནི་ཕུང་སྲི་འམ་འཕུང་སྲིའི་དོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་སྲི་གདོན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་ལ། སྲི་གདོན་གྱི་རིགས་འདི་ནི་མི་འབྲུ་བཟང་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་།

ཕྱཱ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Ch.9.II.19 Ch.9.II.68སོགས་སུ“ཕྱ”དང“པྱ” “བྱ”སོགས་རེས་མོས་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད་ལ། སྤྱིར“ཕྱཱ”ལ་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དང་ཁྱད་པར་དུ་མོ་ཡིག་སོགས་སུ“ཁྱིམ་ཕྱྭ”དང“སྲོག་ཕྱྭ” ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། phyav རིགས། རིག་གནས་བརྡ་འགྲེལ། ཡིག་ཚགས། P.T.1038 P.T.1047 P.T.1046 P.T.1051 རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

ཀ་ཟླུམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ལྟར་བརྩི་དགོས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཀ་ཟླུམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན=གོང་ངོས་དང་ཞབས་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན+ གཞོགས་ངོས་རྒྱ་ཁྱོན S=2πr²+2πrh=2π(d÷2)²+2π(d÷2)h S=2π(C÷2÷π)² +Ch

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།