ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར38ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.271 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

sgom pa/ visualized.¶ UEÈP-UMÈ-/mngon mtho/ Truly high The three higher realms of humans, demigods...-RÈ-/mngon rdzogs rgyal po/ Ngöndzok Gyalpo, Truly Perfected King. 1. A wrathful manifestation of...U-SU-R-. See Buddhahood Without Meditation, Richard Barron, trans. [Padma Publishing, 1994] , pp.

TEDངོ་སྤྲོད་དང་བོད་འགྱུར་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱ་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

འཛུགས་མཁན(Richard Saul Wurman)ཡིན། 2002ལོ་ནས་བཟུང་། Chris AndersonགྱིསTEDགྱི་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ། མྱུ་གུ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ(The Simon)། ཝིར་རྗིན་ཚོང་རྟགས་གསར་འཛུགས་མཁན་རི་ཆར་ཌི་བྷི་རན་སོན(Richard Branson)སོགས་དེ་སྔོན་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་མྱོང་།

ཧ་ཁྱི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ལའེ་སི•ཧའོ་སི་ཐོར་མི།(Lasse Hallstorm) གཙོ་འཁྲབ་པ། རུའེ་ཁྲར་ཊི•གེའུ།(Richard Tiffany གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་རུའེ་ཁྲར་ཊི•གེའུ(Richard Gere)ཡིས་མིང་ལ་ཕ་ཁི་ཟེར་བའི་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིག་འཁྲབ་ཡོད། ཁོས་སྟེས་དབང་གིས་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་ཆིའུ་ཐེན་རིགས་ཀྱི་ཁྱི་གུ་ཞིག་རྙེད་པ་དང་མིང་ལ་ཧ་ཁྱི་ཞེས་བཏགས།

https://baike.yongzin.com.....

ཧུ་ཁུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྫས་འགྱུར་བརྩམས་ཆོས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ལོ2010ལོའི་རྫས་འགྱུར་བྱ་དགའRichard རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 理查德·赫克 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Richard Heck མཚན་ཧྲིལ་བོ། ལི་ཁྲ་ཏུ•ཧུ་ཁུ། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། (1931-2015.10) རྒྱལ་ཁབ།

https://baike.yongzin.com.....

དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད། (གཉིས་པ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

སྣང་གིས་ཨ་རིའི་མཉམ་འབྲེལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་འཛིན(Richard Nixon)རི་ཅར་ཌི་ནིཀ་སོན་གིས་སྤྱི་ལོ༡༩༧༡ལོར་ཨ་སྒ

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།