ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,420ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.218 ཡིན།

Robert Thirsk, M.D._ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁམས་པའི་དགའ་ཚལ།m ༼རྒྱ་སྐད། ༡༠.༡༨༽
འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་རྩ་གནད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2+#w"#)Y$#u$#(3#Ó&#d#Ù+H ,#-.'#k&# .'#M#D&#.`2# .'+#(#)P.'#j7#u$#(3#):+#)/$#I.'#©2#d'#Ö#D&#.`2#M#æ&# .F3#e...'#"%#F2#)W.#d'#7'#)P.'#j7#d# H +# V($p#$s$Ì&,$1+$6Ü+$6§1C õ#C7#$&#H ÷&#îøH s&#ùJH o7#v7#o.'#M#D&# +#0#G....#0#)L"#!'#M#)D#x.'#"#67#k.#¦'# $­$#.c$#$&#$%#)¬7#.7$#)ª"#d'#Ö#]7#>$#M#:#b7# #-.'# $#t$# d# #$&#H %¹7#

བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བརྡ་རྟགས་ཚེག་ཤད་ལས་མགོ་ཚེག་ཤད་གསུམ་གྱི་བྱུང་རབས་སྐོར་_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

R#Ý%#. )Æ+#M%&#D"#u#1·# M#Î#O&#R0&#"è#=d# {%#%4#0l+# d#1#O&#u#v)#b%#")#+#Ý%#O# "#M. M%&#D"#1·#0d#"{&#=1%#..." 1Ð#"%#. P)#D"#Î#M%&# D"# " " 1Ð#"%#. Ó)#D"#Î#P)#Ó)# " w " 1Ð# "%#. M#D"#Î# M#D"#R%#õ# " " 1Ð#M#vR#0#...瑐瑧e#¾%#. !"#v)#q#)/"#4*4&#u#D"#M# )#D"#"%#. Ú&#D". 0/#D". M#D". M%&#D"#0F&# 4#=#ã14#e#õ%# P)#D"#"%#)

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B རྒྱུན་ཚད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཕྱེས་ཡོད། དཔེར་ན། 12 0 -3ནི་ཧྲིལ་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན་པ་དང་། 4.6-1.23ནི་དངོས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ‘a’ ‘d’ནི་ཡིག་རྟགས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུན་ཚད་ནི་ཡིག་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཧྥུའུ་ཨར་ཏུན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

R.(Robert Fulton,1765~1815)ཁོང་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁའི་གྲུ་གཟིངས་གསར་གཏོད་པ་ཡིན། 1765ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས14ཉིན་པེན་ཞི་ཧྥ་ནེ་ཡ་ལན་ཁེ་སི་ཏི་ནས་སྐྱེས། 1815ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་ཉིའུ་ཡུའེ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། 1803ལོར་ཧྥ་རེན་སིའི་སའེ་ནཱ་ཆུ་བོའི་ནང་ཆུ་སྐྱོད་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

རིགས་འདེད་བརྩམས་སྒྲུང་ནི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཆེས་སྔ་མོར་རྟོག་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཉེའི་ཚིག་ཡིན་ལ། ཨ་རིའི་རྟོག་བཅོས་བརྩམས་སྒྲུང་རྩོམ་མཁན་རོ་པེར་ཐི་ཨན་སོན་ཧེན་ལེན(Robert Anson Heinlein)གྱིས1947ལོར་བཏོན་ལ། ད་ཆ་རིགས་འདེད་བརྩམས་སྒྲུང་ནི་སྔར་ལས་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩོམ་ལུས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།