ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.147 ཡིན།

སོ་ཐོ་མེ་དང་ཕི་རིན་སིབ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 圣多美和普林西比民主共和国 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Democratic Republic of Sao Tome and Principe རྒྱལ་ས། སོ་ཐོ་མེ། མངའ་ཁོངས་རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ1001 མི་གྲངས། ཁྲི14 དངུལ་ལོ། དོབ་ར། ས་བབ་གནས་ཚུལ།

https://baike.yongzin.com.....

སོ་ཐོ་མེ་དང་ཕུ་རིན་སི་ཕེའི་རྒྱལ་རྟགས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 圣多美和普林西比国徽 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Sao Tome and Principe national emblem རིགས་དབྱེ། རྒྱལ་རྟགས། བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱལ་ཁབ། སོ་ཐོ་མེ་དང་ཕུ་རིན་སི་ཕེ། ངོ་སྤྲོད། སོ་ཐོ་མེ་དང་ཕུ་རིན་སི་ཕེའི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་སོ་ཐོ་མེ་དང་ཕུ་རིན་སི་ཕེ་དམངས་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།