ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར72ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.243 ཡིན།

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

§ÈN-]CC T-shirt || My new T-shirt was made in Shanghai. E]Ã-§ÈN-]CC-Cc_-T-N‰-ÄE-d]‰-<- MÈP-´‰N-qc, ...2residence; 3location || 1The company’s base is in Shanghai. AÿE-\…]Ã-CPc-CZ…-ÄE-d]‰-P-^ÈN, 2My residence...EÈCc-`c-MC-F…-]x-_…E-, UWÈ-EÈc, sea level || Shanghai is only a few meters above sea level. ÄE-d‰-

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

§ÈN-]CC T-shirt || My new T-shirt was made in Shanghai. E]Ã-§ÈN-]CC-Cc_-T-N‰-ÄE-d]‰-<- MÈP-´‰N-qc, ...2residence; 3location || 1The company’s base is in Shanghai. AÿE-\…]Ã-CPc-CZ…-ÄE-d]‰-P-^ÈN, 2My residence...EÈCc-`c-MC-F…-]x-_…E-, UWÈ-EÈc, sea level || Shanghai is only a few meters above sea level. ÄE-d‰-

ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་དབྱང་ཕུའུ་ཆུས་ལས་ཞོར་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 上海市杨浦区业余大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Shanghai Yangpu Spare-time University(Shanghai Yangpu District Community College བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1958ལོ། རིགས་དབྱེ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན། གཙོ་གཉེར་སྡེ་ཁག

https://baike.yongzin.com.....

འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོ།_

གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན། ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོShanghai Towerནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐོ་རིམ་ས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོ་  འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོ།_ མདུན་ངོས། སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར།

འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོ།_སློབ་གསོ་དགའ་ཚལ།

ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོShanghai Towerནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐོ་རིམ་ས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཇུས་འགོད་མཐོ་ཚད་དེ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཧྲང་ཧའེ་གོ་ལའི་དངུལ་རྩའི་ལྟེ་གནས་ལས་བརྒལ་ཡོད། ཧྲང་ཧའེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོའི་ལས་གཞིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་433954ཡོད་པ་དང་།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

the part. The A-list actress stuns in sapphire at the Shanghai International Film Festival པྲ་དྲ། མི་སྣ། ཕབ་ལེན། སྣ་ཚོགས། ཆེད་བསྒྲིགས། གཞུང་ལུགས། དཔྱད་བརྗོད། གློག་བརྙན་ཁང་། མདུན་ཤོག

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

stuns in sapphire at the Shanghai International Film Festival in China on June 23, 2013. 0 ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Edward 2014-12-03 16:15:56 Could you tell

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

paper SIIC, a unit of Shanghai Industrial Holdings Ltd (SIHL), said on Monday it was selling 3.1 ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Jaden 2015-12-02 16:56:15 We're at university

ཧྲང་ཧའེ་གློག་རྡུལ་ཆ་འཕྲིན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 上海电子信息职业技术学院 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Shanghai Technical Institute of Electronics Information བསྡུས་མིང་། (STIEI)ཧྲང་ཧའེ་གློག་རྡུལ་ཆ་འཕྲིན་སློབ་གླིང་། བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1959ལོ། རིགས་དབྱེ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།