ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར60ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.067 ཡིན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་གི་བཀོད་པ།

མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ་དཔེ་རིས་དང་སྦྱར་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་བྱའོ།།tibetan qwertyམཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ། tibetan qwerty+Shiftམཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ། tibetan otani མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ། tibetan otani+Shiftམཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ། tibetan

https://baike.yongzin.com.....

MSབོད་ཡིག་གཏག་ཐབས།

བརྩེགས་པའོ།། རྨང་གཞིའི་མཐེབ་གཞོང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་བཞི་ཅུ་ལྷག་ལས་བཀོད་ཐུབ་མེད། རྒྱུན་དུ་མི་སྤྱོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་འཇུག་བྱའི་མཐེབ་དང་མཐེབ shift གཉིས་མཉམ་དུ་གནོན་དགོས་པ་དང་། དཔེར་ན། ཌ་ཞེས་པའི་ལོག་ཡིག་འདི་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་ན། མཐེབ shift དང་ཌ་ཡོད་སའི་མཐེབ d མཉམ་དུ་གནོན་དགོས། ཡང་དཔེར་ན་ལྼ་ལྟ་བུའི

༄༅།།བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་གིས་བོད་ཡིག་རྒྱག་སྟངས་སྐོར།

ཟེར་པའི་ m(ཡིག་ཆུང་ )དང་ m(ཡིག་ཆེན་)བཅས་རྒྱུན་གཏན་གི་མཐེབ་གཞོང་དང་མཉམ་སྦྲེལ་བྱེད་ནས་ཐོབ་པ་རེད། ང་ཚོས་མཐེབ་གཞོང་དེ་ཚོར་"Shift མཐེབ་གཞོང"དང "alt+ctrl+Shift མཐེབ་གཞོང"

Himalayaབོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཐབས་འཐེབ་ཀྱི་གཞོང་སྒྲིག་པཀོད།

། ནང་འདྲེན་སྐབས་བསྡུར་ན་ཆོག་གན།བཀོལ་སྤྱོད་སྟབས་བདེ་།himalaya ཡི་འཐེབ་གཞོང་སྒྲིག་བཀོད་སྣ་ལྔ་ཡོད་དེ། :ཚད་ལྡན་གྱི་འཐེབ་གཞོང་། mའཐེབ་གཞོང་། shiftའཐེབ་གཞོང་། 、alt+ctrl+Shiftའཐེབ་གཞོང་། mའཐེབ་གཞོང་། (﹚རིག2པ་དང་རིག་ལྔ་འི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་འཐེབ་གཞོང་དངོས་ཀྱི

རྩིས་འཁོར་མྱུར་མཐེབ་ཕབ་གཞོང་རྩ་ཚིག་བློ་ལྡན་དགྱེས་བའི་རོལ་མཚོ།

།། alt+tabཨར་ཁྲི་ཨཱེ་ཧྥོའུ་བཞི་ལ་སྦྱར་བའི་གཞིར།། alt+f4བྱ་རིམ་སྒོ་རྒྱག་ཧྲེ་ཧྥུ་ཐུ་ལ་ཡང་།།ཁྲེ་སྦུ་སྦྱར་བས་ལྡོག་ཕྱོགས་བརྗེ་བ་འོ།། SHIFT+tabཁེང་ཁྲོ་ཧྲེ་ཧྥུ་ཐུ་དང་སྦྱར་བ་ཡིས།།ctrl+Shiftནང་འཇུག་བྱེད་སྟངསབརྗེ་སྤོར་བྱེད་པའི་གནས།།ཁེང་ཁྲོ་ཧྲེ་ཧྥུ་ཐུ་དེ

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས་ཀྱི་ཐོན་རིམ་གཉིས་པ།

རིམ་གཉིས་པ་འདིའི་ནང་དུ་དེ་སྔའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས་ལ་ལེགས་བཅོས་བཏང་ཡོད་པ་ནི། མཐེབ caps lock མནན་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ཆུང་འབྲི་གཏག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ནས shift མནན་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ཆེ་འབྲི་གཏག་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད། གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་དུས་སུ་བོད་ཡིག་གི་གྲས་སུ་མེད་པར་གཞན་དག་གི་གྲས་སུ་འདུག་པའི་གནད་དོན་སེལ་ཡོད་པ

ཐོན་མིའི་ཕྱག་རྒྱུན་གཞུང་བྲིས་ཚུགས་ཐུང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་གསལ་བཤད་དང་ཕབ་ལེན་དྲ་གནས།

0f0c”。ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ༌་ཆེ༌འི༌༌༌་གཏེ༌ར་ཞེ༌ས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།4.用文本编辑器的“查找\替换”功能,查找“༌”(同时按“Shift ctrl alt - ”键输入),替换为空,则文本恢复正常。               ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

བཟོ་མཁན་ནི་འཇར་པན་གྱི otani གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རེད།tibetan qwerty མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan qwerty+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan otani མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan otani+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

བཟོ་མཁན་ནི་འཇར་པན་གྱི otani གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རེད།tibetan qwerty མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan qwerty+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan otani མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan otani+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།tibetan

Gmail ངོས་སུ་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག

སྤྱད་ཀྱི་ཡོད་ན། རྫོང་ཁའི་མཐེབ་ཞོང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཤེས་པར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལས་མི་འགོར། ཀ་ཁ་ག་ང་རྣམས་ཐད་ཀར་སྒྲིག་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས་དང་། བརྩེགས་འདོགས་རིགས་ལ་ SHIFT སྤྱད་དགོས། དཔེ་རིས་གཤམ་ལ་གཟིགས། gmail གློག་འཕྲིན་ནང་སྐད་ཡིག་འདེམས་ག་སྒྲིག་སྟངས། ༡༽ ཁྱེད་ཀྱི་gmail ཁ་ཕྱེ། ༢༽ setting ལ་གནོན། དེ་ནས

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།