ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར28ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.714 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

mo/ 1. rapid. 2. quickly. 3. swiftly. 4. speed. 5. haste; speed, haste.¶ Nl‡c-UÈ_-/dkyus mor/ quickly...UnÈCc-RÈ-/mgyogs po/ fast, swift, speed.¶ UnÈCc-T"`-/mgyogs bul/ speed.¶ UnÈCc-qc-/mgyogs byas/ to rush...See _ÈE-§ÈP-G‰P-RÈ-.¶ @⁄P-UmÈCc-/kun mkhyogs/ speed, flurry. speedily.¶ @⁄P-]B‰Tc-/kun 'khebs/ 1

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

IÈ-G-îC-Lfi-]uÈ-]NÈN, go skating | ]mCc-b÷N-ÇÈN-R, || We could go skating if the lake is frozen. C...ÈCc-UÈ-MÈTc, UnÈCc-WN, speed, velocity || A bullet travels at great speed. TÈ]"-UN‰`-UnÈCc-WN-G‰P-RÈc-´ÈN...E-ÜÈT-t…N-`-rŸ_-rŸ_-TÈ_-cÈE-, rŸ_-WN, speed || What is the speed of an airplane? CPU-u⁄-Z…C-C…-rŸ_-

དར་ཤུད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 滑冰 རིགས། མགྱོགས་མྱུར་དར་ཤུད་དང་། བྲོ་གར་དར་ཤུད་སོགས་ཡོད། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། skating གྱོན་ཆས། འཁྱག་གྲི་དང་། འཁྱག་ལྷམ་སོགས་ཡོད། མིང་གཞན། དར་རྩེད། སྡེ། ལུས་རྩལ། ངོ་སྤྲོད། དར་ཤུད(skating)ཅེས་པར་དར་རྩེད་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

མགྱོགས་གྲུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 快艇 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། speed baot ཁྱད་ཆོས། བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོ། ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། མགྱོགས་གྲུ་ནི་དམག་གྲུའི་ཁྲོད་ཆེས་མགྱོགས་པའི་གྲུ་ཞིག་ཡིན། མགྱོགས་གྲུ་ཅུང་ཆུང་མོད། འོན་ཀྱང་དེའི་ཟིལ་ཤུགས་དང་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་བས་མགྱོགས་གྲུ་ཡིས་དགྲ་དམག་གི་དམག་གྲུ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་རུང་དཔུང་འཇུག་བྱས་ནས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།