ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1,795ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 2.434 ཡིན།

Sigma Phi Epsilon (Chapters)_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁོམ་ཕི་ཐོན་ནུས་སྣང་།
ཏོ་ཕི་ལེར་ནུས་སྣང་།
《བདེན་འཚོལ》དུས་དེབ་སྟེང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྩོམ་ཡིག་གལ་ཆེན་ཏེ《ཞི་ཅིན་ཕི...

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

≠ÈN-]H"C-C…-`‰]"-TF"-/spyod 'jug gi le'u bcu/ Ten Chapters of the Introduction to the Conduct of a Bodhisattva...Possibly identical with the Scripture in Eight Chapters.¶ TU-_…`-/bam ril/ dull, weak, worn out, mould...le'u brgyad pa/ Tenth Day Practice in Eight Chapters.¶ WÂ-G"-/tshe chu/ longevity-nectar, elixir

རྒྱུད་བཞིའི་ལེའུའི་རྣམ་གྲངས་བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

སོ།། II.Bshad-rGyud (Explanatory Tantra - 31 Chapters) 1.སྡོམས་ཚིག་བསྟན་པ། bshad-pa’i-sdom:Summary of...III.Man-ngag-rgyud (Quintessentional Tantra - 92 Chapters) 1.མན་ངག་རྒྱུད་ཞུས་པ། Zhus-pa:Requesting to reveal...thur-dpyad:Mild surgical methods. Two additional Chapters •རྒྱུད་བཞིའི་མཇུག་དོན་བསྡུས་པ། mJug-Don:Concluding

རྩིས་གཞུང་ལེའུ་དགུ་མ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

བོད་ཡིག་གི་མིང་། རྩིས་གཞུང་ལེའུ་དགུ་མ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 九章算术 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Nine Chapters on the Mathematical Art སྤེལ་དུས། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དང་པོ། ངོ་བོ། ཐོག་དང་པོའི་གྲངས་རིག་ཆེད་རྩོམ། རྩོམ་པ་པོ། ཀྲང་ཚང་།

https://baike.yongzin.com.....

རྩིས་གཞུང་ལེའུ་དགུ་མ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 九章算术 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Nine Chapters on the Mathematical Art དཔེ་སྐྲུན་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་དང་པོའི་ཡས་མས། ནང་དོན། ཆ་གྲངས་དང་མོ་གྲངས་སོགས་རྩིས་རིག་གི་སྐོར། ངོ་སྤྲོད།

https://baike.yongzin.com.....

གནའ་བོའི་སྨན་མཆོག་ཨ་ཟི་ཕི་ལིན་ཞེས་པ་ནི་ག་འདྲ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

1989ལོར་ཨ་རིའི་ནད་ཐོག་སྨན་པ་ཁྲི་གཉིས་ཙམ་གྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ནི་ཨ་ཟི་ཕི་ལིན་གྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་སྔོན་འགོག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་མཇུག་འབྲས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། ཨ་ཟི་ཕི་ལིན་གྱིས་གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད་ཕལ་བས་ཐོག་དང་པོར་འཆི་བར་བྱེད་པའི་སྙིང་འགག་གི་ནད་འབྱུང་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་རེ་གཅིག་གིས་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད།

ཨོ་ལིན་ཕི་ཁུ་ལུས་རྩལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་ཞིག་བཤད་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ལིན་ཕི་ཁུ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ཤིང་། ཨོ་ལིན་ཕི་ཁུ་ལུས་རྩལ་གསར་འཛུགས་གནང་། ཚོགས་འདུ་རུ་སྐབས་དང་པོའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གནའ་བོའི་ཨོ་ལིན་ཕི་ཁུ་བྱུང་ཡུལ་ཏེ། ཨོ་ལིན་ཕི་ཡ་ནས་འདུས་ཚོགས་བྱ་རྒྱུར་ ཐག་བཅད་མོད། སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་ཨོ་ལིན་ཕི་ཡ་ནི་ཞིག་རོ་རུ་གྱུར་ནས་ཆག་གྲུམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཀི་རི་སིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་བསྐྱར་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པའང་ཟད་ཕྱིར་ཡཱ་ཏན་ནཱར་མི་བསྒྱུར་ཐབས་མེད་བྱུང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།