ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར5,411ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.782 ཡིན།

Solo: A Star Wars Story_ཡོངས་འཛིན་གླུ་དབྱངས།

1
་མར་འབུལ་བའི་གླུ།
་རྒྱས།
2
་མདོ་བ།
སྟོང་་དུང་།
3
་མདོ་བ།
སྟོང་་དུང་།
4
་མ་གཅིག་གི་བུ་མོ།
་སངས་ཀུན་དགའ།
5
་མར་འབུལ་བའི་གླུ།
་རྒྱས།
6
་རྩེད།
སྟོང་་དུང་།

https://music.yongzin.com..... དེ་བས་མང་།

Solo: A Star Wars Story_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

་བསམ། བཀྲ་ཤིས་མཚོ། ལས་འབྲས།
་དཔའ། ཆོས་འཛོམས། སྙན་གླུ།
བྱེས་ཀྱི་སེམས། ་རིན་སྒྲོལ་མ།

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ཨའེ་པོ་ཁུ་ལུང་པི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ona True Story(སྤྱི་ལོ2008ལོར) [འཁྲབ་སྟོན་པ] The Last Days of Limbo(སྤྱི་ལོ2008ལོར)[འཁྲབ་སྟོན་པ] ཁྲག་མདོག་གི་ཟླ་འོད། ཁྱིམ་དུ་་ཧྥུའུ་ཡོད། ALF སྤྱི་ལོ1986ལོར། མཉམ་འབྲེལ་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར། མཉམ་ལས་ཐེངས་གཉིས་ཡན་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་མཁན། པུའུ་ལུའུ་སི•ཅཱ་ལི་མཉམ་ལས་བྱས་པའི་བརྩམས་ཆོས།

https://baike.yongzin.com.....

ཁའེ་རཱ་ནེ་ཐི་ལེ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དེ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ལོ1999ལོ《སྐར་མའི་དམག་འཁྲུག》(Star Wars)ཅེས་པ་འཁྲབ་པའི་བར་ཟུར་ཞུགས་པ་ཞིག་གམ་སྦྱོང་བརྡར་བ་ཞིག་ལས་འཁྲབ་སྟོན་པ་དངོས་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མེད། ནེ་ཐི་ལེ་ནི་སྤྱི་ལོ1985ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་མོའི་ཨ་ཕ་ནི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ་་མ་ནི་འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

བརྩམས་སྒྲུང་གླུ་སྐད་སྐྱ་བོའི་མིའི་རིགས་རིག་པའི་འཆར་སྒོ་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ཐབས་རྩལ་ལ་དཔྱད་པ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

rhetorical methods of Pale Sound of Singing: A Short Story Sechang Shawo Tseten (School of Humanity, Tibet...ical studies on Pale Sound of Singing: A Short Story in which Phunnor, a cultural physician and a musician...vividly. "Keywords: Pale Sound of Singing: A Short Story, anthropological imagination, rhetoric, method V

་སུའོ་ལིན་ནི་རྩོམ་པ་པོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་རེད་དམ།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཕའི་སྐུ་དབང་བཙན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་རྫོགས་སུ་མེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྩོད་རྙོག་གིས་་སུའོ་ལེན་གྱི་སེམས་ནང་ཆུང་དུས་ནས་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཅིང་། གི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བར་ཚགས་པར་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་གནས་བཟོད་མི་བདེ་བ་བྱུང་སྟེ་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་འདི་ཉིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུད། དེ་རྗེས་ཁོའི་རྩོམ་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ཞི་འཇམ་དུ་སོང་ལ་ལྷག་དོན《་པེ་སའེ་ཚགས་པར》ཁང་དུ་ལས་གནས་

་བཅུ་ཆ་བཅུ་ཞེས་པའི་གབ་ཚིག་གི་བྱིས་གླུ་དེའི་གཞས་ཚིག་ཅི་རེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

་བཅུ་ཆ་བཅུ། ་གཅིག་ཆ་གཅིག བསེ་རུ་རྭ་གཅིག ་གཉིས་ཆ་གཉིས། ར་མ་ནུ་གཉིས། ་གསུམ་ཆ་གསུམ། སྒྱེད་པུ་མགོ་གསུམ། ་བཞི་ཆ་བཞི། མཛོ་མོ་ནུ་བཞི། ་ལྔ་ཆ་ལྔ། མཛུ་གུ་སྤུན་ལྔ། ་དྲུག་ཆ་དྲུག སྐར་མ་སྨིན་དྲུག

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།