ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར26ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.537 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

B-üÈ_-/kha lhor/ to face south.¶ B-üÈ_-Tõ-/kha lhor blta/ facing south.¶ ∑-/khwa/ small crow, raven;...Chakrasamvara, Yamantaka, and ratna ë`-íÈCc-. in the south; Hayagriva, Hevajra, Guhyasamaja, and padma ë`-íÈCc-...n. of a lake in South Ladakh. n. of a lake in south Ladakh.¶ ìE-MC-/rkyang thag/ long rope.¶ ìE

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

‰P-q‰N-R_-Ec-^…N-©ÈP-q‰N, üÈ, south || It’s warmer in the south than in the north. üÈ-pÈCc-l…-PU...c-xÈ, üÈ-î‡N, southern direction, south || The temple is south of here. NCÈP-R-N‰-]N…-C]Ã-z R- o.-...-Ñ-d-FE-]mCc, üÈ-qE-, north-south || The fence ran in a north-south direction. ôCc-x-N‰-üÈ-qE-C…

ལྷོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 南方 དབྱིན་ཡིག south རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ཕྱོགས་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། ཉིན་དགུང་ཉི་མ་ཡོད་པའི་ཕྱོགས། 南方。(同)ལྷོ་ཕྱོགས། 3.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།

གློག་དང་སྡུད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

pole)ཟེར། རང་དབང་གིས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྡུད་གཟུགས་ཏེ། དཔེར་ན་ཐུར་དུ་དཔྱངས་བའི་སྡུད་ཁབ་དེ་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་སྐབས་ལྷོ་ཕྱོགས་སྟོན་པའི་སྡུད་སྣེ་ལ་ལྷོ་སྣེ(south རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 电与磁 གོ་དོན། གལ་ཏེ་སྡུད་ཁབ་ཅིག་སྡུད་གཟུགས་ཀྱི་ཉེ་སར་ཁྱེར་ན། དེ་ཡོ་འཁོར་བྱེད་སྲིད། དེར་བལྟས་ན། སྡུད་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གནས་ཡོད་ལ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།