ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར18ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.554 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Manasarovar. See Southern Gate of the Thaw.¶ t‹c-°È-üÈ-/khrus sgo lho/ Trugolho, the Southern Gate of the...ear ornaments.¶ @ÈE-RÈ-/kong po/ Kongpo, in Southern Tibet.¶ @ÈE-RÈ-/kong po/ cup, cavity. 1. the... kind of a fish.¶ t‹c-°È-üÈ-/khrus sgo lho/ Southern Gate of the Thaw, Trugolho, at Lake Manasarovar

ནན་ཧྥང་ཚན་རྩལ་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 南方科技大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Southern University of Science and Technology བསྡུས་མིང་། SUSTech སློབ་གྲྭའི་རིགས་དབྱེ། རང་བྱུང་རིག་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པ། བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ2011ལོར་བཙུགས།

https://baike.yongzin.com.....

ལྷོ་ཕྱོགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 南方医科大学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Southern Medical University བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ1951ལོ། རིགས་དབྱེ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན། རྣམ་པ། གསོ་རིག་རིགས། གཙོ་གཉེར་སྡེ་ཁག ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན། གནས་ཡུལ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།