ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར53ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.162 ཡིན།

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Tibetan. ôU-UÈ-±È`-Uc-E-WÍ_-TÈN-^…C-t…N, Ms. | ~ c-UÈ, || Ms. Smith is our English teacher. ~ c-UÈ-c...- .-^ÈN, üÈ-Q÷T, southwest || Yunnan is in Southwest China. ^"P-PP-P…-s⁄E-CÈ]Ã-üÈ-Q÷T-P-^ÈN, üÈ-¶‰-Ç…E-...…C-^ÈN, southwest | üÈ-Q÷T, || Tibet is in Southwest China. TÈN-öÈEc-P…-s⁄E-CÈ]Ã-üÈ-Q÷T-+-^ÈN, space

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Tibetan. ôU-UÈ-±È`-Uc-E-WÍ_-TÈN-^…C-t…N, Ms. | ~ c-UÈ, || Ms. Smith is our English teacher. ~ c-UÈ-c...- .-^ÈN, üÈ-Q÷T, southwest || Yunnan is in Southwest China. ^"P-PP-P…-s⁄E-CÈ]Ã-üÈ-Q÷T-P-^ÈN, üÈ-¶‰-Ç…E-...…C-^ÈN, southwest | üÈ-Q÷T, || Tibet is in Southwest China. TÈN-öÈEc-P…-s⁄E-CÈ]Ã-üÈ-Q÷T-+-^ÈN, space

5•12ཝུན་ཁྲོན་ས་འགུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཀྲུང་གོའི་ས་ཡོམ་ཅུས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལྟར་ན། ཐེངས་འདིའི་ས་གཡོ་རྒྱ་ཡོམ་རིམ་པ8.0 Msལ་སླེབས་ཤིང་། གཏོར་བཤིག་ཕོག་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི10ཡན་ཟིན་ཡོད། བོད་ཡིག་གི་མིང་། 5•12ཝུན་ཁྲོན་ས་འགུལ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 5•12汶川地震 ཚད་རིམ། 8.0 Ms དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད14དང་སྐར་མ28སྟེང་། ས་གཡོའི་ལྟེ་གནས།

https://baike.yongzin.com.....

ཆན་ཞི་ནན་པུའུ་དབྱི་རིགས་མིའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 黔西南布依族苗族自治州 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Southwest Guizhou Autonomous Prefecture སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་རིགས་དབྱེ། ས་ཁུལ་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཀུའེ་ཀྲུའུ་ཞིང་ཆེན། མངའ་ཁོངས།

https://baike.yongzin.com.....

ཁ་ཕཱ་ནི་སྐོམ་ཆུ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

Kappa)བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་རྒྱབ་སྤྲོད་དུ་བསྡད་པའི་ཚོང་རྟགས་དང་། “He Who Loves Me Follows Ms”ཞེས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཚིག་གཅིག་པུ་འདི་ལས་བརྩེ་དུང་གི་ཉམ་འགྱུར་ཟབ་མོ་ཞིག་མངོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་དབྱི་ཏ་ལིའི་ལུས་རྩལ་གྱོན་གོས་ཚོང་རྟགས་ཁཱ་ཕ་ཡིན། དུས་རབས20པའི་ལོ་རབས80པའི་དུས་འགོར། ཁཱ་ཕ་ཡིས་ལུས་རྩལ་གྱོན་གོས་སྣ་ཚོགས་གསར་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། ལུས་ལ་དམ་འབྱར་གྱི་དར་སྲོལ་གསོན་ཤུགས་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།