ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1,073ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 1.123 ཡིན།

Spokane / Coeur D'Alene_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

༈ གཟུངས་འདུས་ཆ་ཚང་།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

d#-72:-:ëÊ Êiá/-ý-*0<-%+-:-d#- 72:-:ëÊ Ê<$<-{<-:-d#-72:-:ëÊ Ê&ë<-:-d#-72:- :ëË Ê+#è-7 ¥¸,-:-d#-72:-:ëÊ.../{+-:-d#-72:-:ëÊ Ê#67-F0<-:-d#-72:-:ëÊ Êl$-rë$-F0<-:-d#- 72:-:ëÊ ÊT-F0<-:-d#-72:-:-:ëÊ Êtä-F0<-:-d#-72:-:ëÊ...0-0è+-ý-:-d#-72:-:ëÊ Ê+ý:-eÜ,-:-d#-72:-:ëÊ Ê 2$<-ý-:-d#-72:-:ëÊ Ê2$<-ý<-eÜ,-:-d#-72:- :ëË Ê&±-T-:-d#-72:-:ëÊ

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

d#-72:-:ëÊ Êiá/-ý-*0<-%+-:-d#- 72:-:ëÊ Ê<$<-{<-:-d#-72:-:ëÊ Ê&ë<-:-d#-72:- :ëË Ê+#è-7 ¥¸,-:-d#-72:-:ëÊ.../{+-:-d#-72:-:ëÊ Ê#67-F0<-:-d#-72:-:ëÊ Êl$-rë$-F0<-:-d#- 72:-:ëÊ ÊT-F0<-:-d#-72:-:-:ëÊ Êtä-F0<-:-d#-72:-:ëÊ...0-0è+-ý-:-d#-72:-:ëÊ Ê+ý:-eÜ,-:-d#-72:-:ëÊ Ê 2$<-ý-:-d#-72:-:ëÊ Ê2$<-ý<-eÜ,-:-d#-72:- :ëË Ê&±-T-:-d#-72:-:ëÊ

སྟོན་ཁབ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཧྲིལ་གྲངསaདངbནང་འཇུག་བྱས་ཏེ། ཆེ་བ་ནས་ཆུང་བའི་གོ་རིམ་ལྟརaདངbཕྱིར་འདོན་དགོས། #include void main() {int *p1,*p2,*p,a,b; scanf(“%d,&d”,&a,&b); p1=&a;p2=&b; if(a void main() {void swap(int*p1,int*p2); int a,b; int*pointer 1*pointer 2; scanf(“%d,%d”,&a,&b); pointer 1=&a; pointer

རིམ་ལྡན་བྱ་རིམ་ཇུས་འགོད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

printf(རྣམ་པ་ཚོད་འཛིན,ཕྱིར་འདོན་རེའུ་མིག) དཔེར་ན། printf(“%d,%c\n”,i,c) གུག་རྟགས་ནང་དུ་ཁག་གཉིས་འདུས་ཏེ། (1)“རྣམ་པ་ཚོད་འཛིན”ནི་འདྲེན་རྟགས་ཟུང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟེ། དེ་ལ“བརྗེ་བའི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ”ཡང་ཟེར་ཞིང་། དེར་ཆ་འཕྲིན་རིགས་གཉིས་འདུས་ཡོད་དེ། ①རྣམ་པའི་གསལ་བཤད། དེ་ནི“%”དང་རྣམ་པའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད། དཔེར་ན། %d,%fལྟ་བུ། དེའི་ནུས་པ་ནི་ཕྱིར་འདོན་པའི་གཞི་གྲངས་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཏེ་ཕྱིར་འདོན་པའོ།།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དེ་ཚད་ཞིབ་དག་ཅིག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནི་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆེས་རྙིང་བའི་ཐབས་ཤིག་ནི་སྔོན་ལ་རིང་ཚད་གཞལ་བའི་ཚད་རྟགས་ཤིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དཔེར་ནdལྟ་བུ། དྲང་ཐིག་ཚད་རྟགསdགཅིག་གི་ནང་ན་ཁུགས་པ་ཀྱག་ཀྱོག་མང་པོའི་ཞིབ་ཕྲའི་རིང་ཚད་སྣང་མེད་དུ་ལུས་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་བས་ཚད་རྟགསdཡི་རིང་ཚད་ཇི་འདྲ་ཆུང་ན་གཞལ་བའི་མཚོ་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་དེ་འདྲའི་ཞིབ་ཆ་ལྡན་དགོས་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་དུ་འདོད་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།