ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར21ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.672 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

R-/rgya cher rol pa/ Lalitavistara; Extensive Sport Sutra; a Mahayana sutra.¶ î-G‰_-_È`-R]…-UNÈ-/rgya...rnam par rol pa/ Manjushri-vikridita, Manjushri Sport Sutra.¶ ]HU-NR`-éU-R_-_È`-R]…-UNÈ-/'jam dpal rnam... iron spikes fastened to the boot-sole (for climbing) .¶ áE-UXÂc-/rkang mdzes/ poet. Ashoka tree

པིའེ་ཁུ་རླངས་འཁོར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Buick Excelle པིའེ་ཁུ GL8 Buick GL8 Buick Gran Sport Buick GSX Buick Invicta པིའེ་ཁུ་ཅོན་ཡེ། Buick Buick Skyhawk Buick Skylark Buick Somerset Buick Special Buick Sport Wagon Buick Super

https://baike.yongzin.com.....

ཁཱ་ཏིན་རླངས་འཁོར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 卡丁车运动 བྱུང་དུས། སྤྱི་ལོ1940ལོར། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Karting Sport ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ཁཱ་ཏིན་རླངས་འཁོར་ནི་དབྱིན་ཡིག་གིKARTINGཡི་སྒྲ་སྒྱུར་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེའི་དོན་ནི་ལུས་རྩལ་རླངས་འཁོར་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།