ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར105ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 2.469 ཡིན།

ཨ་རིའི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅང་པ་ཏུང(George Smith Patton)སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱ་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

པ་ཏུངG.S.﹙George Smith Patton, 1885—1945﹚པ་ཏུང་ནི་ཨ་རིའི་དམག་གི་སྐར་བཞིའི་ཧྲང་ཅན་ཡིན། 1885ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས11ཉིན་ཅ་ལི་ཧྥི་ཉི་ཡའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལའེ་ཁའོ་ཝེ་ཉི་ཡ་ཏེའི་དམག་མིའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། 1945ལོའི་ཟླ12པར་འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་ལས་འདས། ཞི་ཏེན་དམག་དོན་སློབ་གྲྭ་དང་སྐམ་དམག་ཚན་མོའུ་སློབ་གླིང་ནས་མཐར་ཕྱིན།

ཐེན་མུན་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

St. George'sHospital སིང་ག་ཕོར། TheManFutTongNursingHome EastShoreHospita ཕྱི་རྒྱལ། ཨ་རི། St. Mary'sHospital ST. Vincent'sHospital ནེའུ་ཙི་ལན། ChristchurchHospital

https://baike.yongzin.com.....

བསེ་ཚང་གི་བཞད་སྒྲ - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས མཚོ

ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ་1908ལོར་St.Petersburgནས་རྒྱུད་བཞིའི་རྒྱུད་གཉིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ཨུ་རུ་སིའི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་1998ལོའི་ཟླ་11པར་George Washingtonསློབ་ཆེན་གྱི་གསོ་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གཞུང་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་

བསེ་ཚང་གི་བཞད་སྒྲ - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས མཚོ

ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ་1908ལོར་St.Petersburgནས་རྒྱུད་བཞིའི་རྒྱུད་གཉིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ཨུ་རུ་སིའི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་1998ལོའི་ཟླ་11པར་George Washingtonསློབ་ཆེན་གྱི་གསོ་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གཞུང་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་

བསེ་ཚང་གི་བཞད་སྒྲ - མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད་ཡིག ཟིན་བྲིས མཚོ

ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ་1908ལོར་St.Petersburgནས་རྒྱུད་བཞིའི་རྒྱུད་གཉིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ཨུ་རུ་སིའི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་1998ལོའི་ཟླ་11པར་George Washingtonསློབ་ཆེན་གྱི་གསོ་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གཞུང་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་རིག་དེབ། 2016ལོའི་དེབ་དང་པོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

s Pramanasamuccaya),wi th A.McKeown. Wi ener St udien Z LIF Ti bet l ogi e u nd Buddhi smusku ne...(Wien:Arbeitskreis ftir Tibetsivhe und Buddhi st i sche St udien Uni vers i t~ t Wi en ,2013) 宅 ’ ’ ’ai ’ ’司...on Tibet an EDi st emo】og ca] Theory ," Tl bet an St udi es . eds . P. Kvaer ne and M.Brauen (Zari c

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྨད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Zôm-iâG-hP-Zï-Zôm-¾-ÅôGÅ- qºÛ-ÇtP-‚ü ÇtP-‚-¿Süt St St St S zÇÀz-q-GŸÛ-¿S-hP-hôm-GTÛG ÇtP-‚-zTßüt ßt ßt...¼ÞP-GÛ-VôÅ- Tm-hÝ-‚Å-qºôüü ÇtP-‚-¼ÛÅ-¿Süt Û St Û St Û St Û S D¤Å-GÅÞ¤-HÛ-ÇtP-‚-n¤Å-¼ÛÅ-¿S¼- h‚ï-z-Çeïü

སི་ཧྥེ་རེ་སི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 乔治·塞菲里斯 འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1900ལོ། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། George Seferis འདས་ལོ། སྤྱི་ལོ1971ལོ། རྒྱལ་ཁོངས། གྷི་རིག ལས་རིགས། རྩོམ་པ་པོ། ངོ་སྤྲོད། སི་ཧྥེ་རེ་སི་ནི(George Seferisསྤྱི་ལོ1900-སྤྱི་ལོ1971)གྷི་རིག་གི་སི་མིས་འར་ནཱ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

ཡུ་ཐོ་ཕི་ཨ་ཞེས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་བརྡ་ཆད་འདི་སྤྱི་ལོ་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་བཙུགས་པའི་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ལ་ཟེར། སྤྱི་ཚོགས་འདིར་མི་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ངང་འཚོ་བ་རོལ་ཐུབ། ཡུ་ཐོ་ཕི་ཨ་ཟེར་བའི་བརྡ་ཆད་འདི་ནི་དབྱིན་ཇིའི་མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་པ་དང་ཆབ་སྲིད་པ་ཐོ་མ་སི་མོ་ཨཱ་རྗེ་སིས(St.Thomas More)1516ལོར་གསར་རྩོམ་བགྱིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།