ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར210ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.734 ཡིན།

ལུའོ་པོ་ཐུ•ཨཱོ་བིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

《ཀུན་སྤྱོད་འཇི ངོ་སྤྲོད། ལུའོ་པོ་ཐུ·ཨཱོ་བིན། སྤྱི་ལོ1771ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས14ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་བྱང་ཝེའར་ཧྲི་མེང་ཀུ་མཱ་ལི་ཅུན་གྱི་ཉིའུ་ཏུན་མཁར་རུ་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་བ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ཏུ་སྐྱེས། མི་གཤིས་དོ་དམ་གྱི་སྔོན་བྱོན་པ་ཡིན། སྤྱི་ལོ1858ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས17ཉིན་འདས། ལུའོ་པོ་ཐུ·ཨཱོ་བིན་ནི་དུས་རབས19བའི་དུས་མགོར་གྲུབ་འབྲས་ཆེས་ལེགས་པའི་ཁེ་ལས་པའི་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་ལ།

https://baike.yongzin.com.....

རྗེ་བིན་ཟི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ངོ་སྤྲོད། ཝེ་ལེན་མུའུ·སི་ཐན་ལི·རྗེ་བིན་ཟི། སྤྱི་ལོ1835ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས1ཉིན་ལི་ཝུའུ་ཕུའུ་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་བ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ནས་སྐྱེས་ཤིང་། 2.རྡོ་སོལ་གྱི་གནད་དོན། རྗེ་བིན་ཟི་ནི་དཔལ་འབྱོར་གཞུང་ལུགས་རྩ་བའི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་པ་རེད།

https://baike.yongzin.com.....

སྟོང་བསམ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྐབས་ཀྱི་མི་སྣ་གྲགས་ཆེན་ཨྰོ་བིན་བརྩམས་ཆོས་གང་ཡོད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གཉེན་སྒྲིག་དང་། ཆོས་ལུགས། སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་རྣབ་བཤད། ཀུན་སྤྱོད་འཇིག་རྟེན་གསར་བའི་དཔེ་དེབ། མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་དོན་གཉེར་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་གསར་བརྗེ།

ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

འདི་ནི་ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དྲུག ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་། རྭ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས།...་པ་ཧའོ་ཨལ་གྱིས1879ལོར་གསར་དུ་རྟོགས་ཡིན་པས། ཕྱེད་འདྲེན་གཟུགས་གྲུ་བཞི་སྲབ་ལེབ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་ཟེར།...་ཟེར། ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་དང་གློག་གེགས་ཨོ300ཅན། བུང་སྒྲ་སྐྱེད་ཆས། དྲང་རྒྱུག་གློག་ཁུངས 4.5-6

ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

འདི་ནི་ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དྲུག ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་། རྭ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས།...་པ་ཧའོ་ཨལ་གྱིས1879ལོར་གསར་དུ་རྟོགས་ཡིན་པས། ཕྱེད་འདྲེན་གཟུགས་གྲུ་བཞི་སྲབ་ལེབ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་ཟེར།...་ཟེར། ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག ཧའོ་ཨལ་ལྷུ་ལག་དང་གློག་གེགས་ཨོ300ཅན། བུང་སྒྲ་སྐྱེད་ཆས། དྲང་རྒྱུག་གློག་ཁུངས 4.5-6

ཨལ་པ་ཉི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་བབ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆགས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ས་གནས་སོ་སོའི་དྲོད་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ། ཨལ་པ་ཉི་ཡའི་ལོ་རེའི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་ཆ་སྙོམས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཧོ་སྨི1300ཡིན་ལ། ཏི་ལིན་ཆུ་བོའི་འབབ་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ281ཡོད་ལ། ཨལ་པ་ཉི་ཡའི་ལོ་རེའི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་ཆ་སྙོམས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཧོ་སྨི1300ཡིན་ལ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།