ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.124 ཡིན།

མཆོང་ཁྲི།

མཆོང་ཁྲི(Trampoline)ཞེས་པ་ལུས་རྩལ་པ་དབྱིབས་མལ་ཁྲི་དང་མཚུངས་པའི་ལྡེམ་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཆོང་ཁྲི་ལས་རྩལ་ནུས་མངོན་པའི་རྩལ་འགྲན་ལུས་རྩལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྩལ་འགྲན་ལུས་རྩལ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མཆོང་ཁྲི་ལ་བར་སྣང་གི་པ་ལིའི་ཞབས་བྲོ་ཞེས་ཀྱང་འབོད། སྤྱི་ལོ2000ལོའི་སྐབས27པར་ཞི་ཉི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཐོག་མཆོང་ཁྲི་དངོས་སུ

https://baike.yongzin.com.....

མལ་ལྡིང་ལུས་རྩལ།

མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལུས་སྦྱོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། མལ་ལྡིང་ལུས་རྩལ་དེ་སྤྱི་ལོ2000ལོའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་ཉེར་བདུན་པར་དངོས་སུ་འགྲན་སྡུར་རྣམ་གྲངས་སུ་གྱུར་བ་ཡིན།རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 蹦床 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། trampoline མིང་གཞན། མཁའ་ཡི་པཱ་ལེ། བྱུང་དུས། དུས་རབས19བའི་དུས་དཀྱིལ

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།