ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར9ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 1.28 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

forehead.¶ Ny`-T-/dpral ba/ forehead.¶ Ny`-T-]T"_-T-/dpral ba 'bur ba/ protruding forehead.¶ Ny`-T]…-... NyE-RÈ-/dprang po/ beggar.¶ Ny`-/dpral/ forehead, hairline.¶ Ny`-R]…-Nq‰c-UIU-R-/dpral pa'i dbyes...`-´…P-UG‰N-/sangs rgyas kyi zhal skyin mched/ Twin Buddhas; the representatives of the Buddha; the

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།