ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.117 ཡིན།

ཝེ་ཉི་སི་གྲོང་ཁྱེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 威尼斯 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། དབྱི་ཐ་ལའི་སྐད། Venezia དབྱིན་སྐད། Venice ​མིང་གཞན། ཆུའི་གྲོང་ཁྱེར། གླིང་བརྒྱའི་གྲོང་ཁྱེར། ཟམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར། ཆུ་ཐོག་གྲོང་ཁྱེར། ​སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་རིགས་དབྱེ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།