ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.533 ཡིན།

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

UC-]t‹C-`c-î`, beach | UWÍ-]uU, || It’s always nice to spend the day at the beach. UWÍ-]uU-Pc-I…P-...I-]XÀP-UWÍ-u⁄-UWÍ-î‡N-N‰N-Pc-T´ÈN, UWÈ-EÈCc, shore, beach || How far from the shore is that boat? u⁄-G"E-N‰-UWÍ-..._-nŸ_, `"c-˛`, sport, physical exercise || Volleyball is my favorite sport. S]‰-G…C-óE- …`(˛‰-T)P

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

UC-]t‹C-`c-î`, beach | UWÍ-]uU, || It’s always nice to spend the day at the beach. UWÍ-]uU-Pc-I…P-..._-nŸ_, `"c-˛`, sport, physical exercise || Volleyball is my favorite sport. S]‰-G…C-óE- …`(˛‰-T)P...I-]XÀP-UWÍ-u⁄-UWÍ-î‡N-N‰N-Pc-T´ÈN, UWÈ-EÈCc, shore, beach || How far from the shore is that boat? u⁄-G"E-N‰-UWÍ-

དབྱར་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་རྣམ་གྲངས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Table Tennis Taekwondo Tennis Triathlon Volleyball (sport) Weightlifting Wrestling Tir Tir à l’arc Triathlon Voile Volleyball Catégorie : Générique ཕྱིར་མིག་ལྟ་བ། དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ1920ལོའི་ཟླ4བའི་ཚེས20ནས་ཟླ9བིའ་ཚེས12བར་ཡིན། ས་གནས།

https://baike.yongzin.com.....

རྡེབ་གྲུག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དང་ཐོག་རྡེབ་གྲུག་ལMintonetteསྟེ་གཟེབ་ཆུང་གི་དོན་ཞིག་ལྡན་མོད། སྤྱི་ལོ1896ལ། ཧོར་སི་ཐེ་ཏི་ནས་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྟརVolleyballསྟེ། དེང་རབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་སྤྱོད་ཀྱི་མིང་རྡེབ་གྲུག་ཅེས་སུ་བཏགས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 排球 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Volleyball དར་ཡུལ། ཨ་རི། གསར་གཏོད་མཁན། ཝེ་ལེན་མོ་ཀེན། ངོ་སྤྲོད། ལུས་རྩལ་འདི་ནི་ཨ་རི་ནས་བྱུང་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།