ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར39ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.978 ཡིན།

ཆུ་གྲུག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

འཛམ ངོ་སྤྲོད། ཆུ་གྲུག(Water polo)ཅེས་པ་ཆུ་ཐོག་ཏུ་ཐུན་མོང་གིས་སྤྱོད་པའི་སྤོ་ལོའི་རིགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 水球 མི་གྲངས། རུ་ཁག་རེར་མི7 གསབ་ཞུགས་མི6 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Water polo འགྲན་ཡུན། སྐར་མ32

https://baike.yongzin.com.....

ཆུ་ཐོག་སྤོ་ལོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 水球 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Water polo འབྱུང་ཁུངས། དབྱིན་ཇི། འབྱུང་དུས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་དུས་དཀྱིལ། ངོ་སྤྲོད། ཆུ་ཐོག་སྤོ་ལོ་ནི་ཆུ་ནང་དུ་འགྲན་སྡུར་བྱེད་པའི་སྤོ་ལོའི་རིགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྤོ་ལོའི་འགྲན་སྡུར་གྱི་གནས་ནི་གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་སྣེ་གཉི་གར་སྤོ་ལོ་འཇུག་སའི་སྒོ་མོ་ཡོད་པ་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

u chu 'bebs/ Khyeu Chubeb, Youth Who Brings Water, a Bodhisattva, the Buddha Shakyamuni a in former...ôCc-UÈ-¥„`- the Female Iron Snake. 5. the Year of the Water Horse. 6. epithet of Vishnu; leader of the cows...Rudhirodgarin, the 57th. year of _T-q‡E- the Female Water Hog. syn. G"-UÈ-SC-. 2. haemoptysis.¶ tC-´‰Uc-/khrag

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

E-WÍ]Ã-íÈE-C…-G"-U-c-G-P…-CE-^…P, G"-U…C spring || Water flowed out of the spring. G"-U…C-=?-G"-2h R=, ...ÈP-´‰N-`-]S‰`-îc-qŸE-, MÈP-B'Ec, resource || Water is a valuable resource. G"-P…-MÈP-B'Ec-˛-G‰P-Z…C-^…P...]MUc, ]M…C (]M…C ]M…Cc,) to drop, to drip || Water dripped from the tap. _E-]TT-G"-`c-G"-]M…Cc,

ཆུ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

བར་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་པདྨ་(Lotus) དང། ཆུ་སྐྱེས་ཀུ་མུད་(Water lily) ལྟ་བུའོ། ། ཡང་ཧཡེ་ཌིརི་ལ་ (Hydrilla) ནི་ཆུའི་གཏིང་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང་རེད། དེའི་ལོ་མ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་རྣམས་ཆུའི་གནོན་ཤུགས་ཉུང་ཉུང་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ལྦ་ ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བོངས་ཆུང་ཆུང་དང་། ལོ་མ་སྡེར་མ་བཞིན་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་ཡོད། ལོ་མའི་སྟེང་དུ་རླུང་འགྲོ་སའི་བུ་ག་ཕྲ་མོ་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ཚོས་རྩི་ཤིང་དེ་ཉིད་ཆུའི་སྟེང་དུ་འཕྱོ་

རྩི་ཤིང་གི་སྲོག་རླུང་སྦྱིན་སྟངས་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ Photosynthesis འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ་ཟེར། Photosynthesis འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ། ནི་རྩི་ཤིང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་ནག་རླངས་ཉིས་འགྱུར་དང Water ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཅིག་གིས་རྩི་ཤིང་ལ་ཚེ་སྲོག་ཡོད་པར་འདོད་པས་མ་ཚད། རྩི་ཤིང་གིས་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་གལ་ཆེའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལེགས་སྐྱེལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི། དབུག་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།