ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.576 ཡིན།

ཝེ་ལིང་ཐོན་གྲོང་ཁྱེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 惠灵顿 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Wellington མིང་གཞན། རླུང་གི་གྲོང་ཁྱེར། སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་རིགས་དབྱེ། རྒྱལ་ས། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ནེའུ་ཙི་ལན། ས་ཁོངས་ཁ་པར་ཨང་རྟགས། 04 སྦྲག་སྲིད་ཨང་རྟགས། 6000ཚོ་ཆུང་དང་། 5000དང300རིམ་ཕྲེང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།